Straen

Straen yw'r teimlad o fod o dan bwysau. Mae straen yn effeithio pobl wahanol mewn ffyrdd gwahanol a bydd gan unigolion symptomau meddyliol a chorfforol gwahanol o straen.

Symptomau Meddwl
Symptomau Corfforol
Amgylchiadau/digwyddiadau bywyd sy'n gallu achosi straen

Fodd bynnag, weithiau, nid oes unrhyw achosion clir i straen. Mae rhai pobl yn naturiol yn teimlo'n fwy rhwystredig, pryderus, neu'n isel nag eraill, a all hyn eu harwain at deimlo dan straen yn fwy aml.

Mae'n bwysig siarad â rhywun am eich teimladau yn enwedig os yw'n amharu ar eich bywyd bob dydd. Siaradwch â'ch meddyg teulu os ydych o dan straen neu o dan ormod o bwysau. Mae yna bethau gwahanol y gall eich meddyg teulu ei awgrymu. Gall y driniaeth yn dibynnu ar achos sylfaenol eich straen, y symptomau rydych yn eu dioddef neu a ydych wedi cael diagnosis o unrhyw cyflyrau eraill. Mae rhai o'r triniaethau yn cael eu hamlinellu isod (cliciwch ar y driniaeth rydych eisiau gwybod mwy amdano) :-

1. Hunan-gymorth

Ystyriwch hyn sy'n gwneud i chi deimlo dan straen a sut rydych yn ymddwyn/ymateb yn yr amgylchiadau hyn. Meddyliwch am ffyrdd y gallwch reoli'r pwysau hynny er mwyn i chi ddelio â hwy mewn ffyrdd gwahanol. Os ydych yn poeni am bethau y tu hwnt i'ch reolaeth - ceisiwch beidio. Yn hytrach meddyliwch am bethau sydd o fewn eich rheolaeth e.e. eich llwyth gwaith, neu eich amser i ffwrdd o'r gwaith. Dysgwch sut i ddweud 'na'. Gwnewch restr o'r blaenoriaethau newydd y gallwch wneud rhywbeth yn ei gylch. Gwnewch restr o'r pethau sy'n peri straen yn eich bywyd a rhestr o'r hyn a fyddai'n gwneud bywyd yn fwy haws. Cadwch digon o amser i wneud ychydig o ymarfer corff bob dydd a gwnewch yn siwr eich bod yn bwyta'n iach a chael digon o gwsg.

2. Cwnsela
3. Rheoli Dicter
4. Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT)
5. Grwpiau Cymorth
6. Meddyginiaeth

Atal

Mae nodi'r hyn sy'n arwain at straen yn gam pwysig yn y proses o'i hatal. Efallai y bydd rhai o'r syniadau hyn yn ddefnyddiol:-

 • Anadlu dwfn
 • Hylifau
 • Cwsg
 • Rhoi'r gorau i ysmygu
 • Ymlacio
 • Bwyta'n iach - fwyta deiet iach a cytbwys, gweler ein hadran 'Bwyta'n Iach' am fwy o wybodaeth
 • Ymarfer corff - cadwch yn actif, gweler adran 'Ymarfer Corff' am ragor o wybodaeth
 • Yfed alcohol yn gymhedrol - gweler ein hadran 'Alcohol' am fwy o wybodaeth a defnyddiwch y Cyfrifiannell Unedau Alcohol i gael gwybod faint o unedau rydych yn yfed.

Presgripsiwn Llyfrau Cymru

Fel yr argymhellir gan Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) gall pobl sy'n dioddef problemau iechyd meddwl llai neu gymedrol, cael eu helpu gan ddarllen deunydd "hunan-gymorth" priodol. Mae llawer o lyfrau hunangymorth wedi cael eu profi i fod yn effeithiol wrth helpu pobl i reoli amrywiaeth o broblemau iechyd meddwl. Mae llyfrau o'r fath, o restr a argymhellir, yn awr ar gael ar presgripsiwn i gleifion, o dan y cynllun Presgripsiwn Llyfrau Cymru. I gael gwybod mwy, gweler yr adran cysylltiadau perthnasol ar gyfer ein tudalennau Presgripsiwn Llyfrau Cymru.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ar Presgripsiwn Llyfrau Cymru.

Llyfrau Llesol (Cymru)

Bydd plant a phobl ifanc yn neilltuol yn gweld hi'n anodd siarad am eu hemosiynau. Gall ddarllen llyfru helpu iddynt ddygymod â'u teimladau a rhoi cyfarwyddyd ychwanegol ar sut mae ymdopi.

Rhestr o lyfrau hunangymorth ydy cynllun Llyfrau Llesol (Cymru)  sydd yn annog i  blant a phobl ifanc ystyried darllen llyfr i'w helpu byw trwy gyfnod anodd yn eu bywydau, neu eu bod yn ymdopi a phroblemau iechyd meddwl llai hyd at ganolig eu dwyster neu ofid emosiynol. Mae llyfrau ar gael hefyd i helpu rhieni a gwarcheidwaid.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Lyfrau Llesol (Cymru)

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ar Straen.

 • Iselder
 • Dicter
 • Blysio Bwyd
 • Newidiadau mewn Ymddygiad
 • Crio yn Aml
 • Diffyg Archwaeth
 • Anhawster Cysgu
 • Teimlo'n Flinedig
 • Pryder
 • Anhaster Canolbwyntio
 • Dolur Rhydd
 • Poenau yn y Frest
 • Rhwymedd
 • Pendro
 • Cyfnodau Llewygu
 • Crampiau neu Sbasmau Cyhyrol
 • Cnoi eich Ewinedd
 • Plwc Nerfol
 • Pinnau Bach
 • Teimlo'n Aflonydd
 • Chwysu Mwy
 • Anawsterau Rhywiol
 • Colli Gwynt
 • Poenau Cyhyrol
 • Anhawster Cysgu
 • Materion Ariannol
 • Materion Swydd
 • Perthynas
 • Symud Ty
 • Profedigaeth
 • Problemau Teuluol