Vaccination menu links


MenACWY vaccine

Ers mis Awst 2015 mae pobl yn eu harddegau a myfyrwyr prifysgol newydd wedi cael cynnig y brechlyn MenACWY i wella diogelwch rhag clefyd grŵp meningococaidd W (MenW). Mae'r brechlyn MenACWY yn amddiffyn yn erbyn bedwar achosgwahanol llid yr ymennydd a septisemia – clefydau meningococaidd (Men) A, C, W ac Y.

Mae brechlyn MenACWY yn cael ei cynig yn rheolaidd i'r holl bobl ifanc o amgylch 13/14 oed (blwyddyn ysgol 9). Dylai holl bobl ifanc dros yr oedran hwn ond a anwyd ar ôl Medi 1, 1996 eisoes wedi cael cynnig y brechlyn fel rhan o'r rhaglen dal i fyny ddwy flynedd, naill ai drwy'r rhaglen sy'n seiliedig ar ysgolion neu drwy eu meddygfa.

Dylai'r rhai nad ydynt eisoes wedi cael y brechiad gysylltu â naill ai eu nyrs ysgol neu feddygfa i gael brechiad cyn gynted ag y bo modd. Mae pobl ifanc yn parhau i fod yn gymwys i dderbyn y brechlyn hyd at 25 oed.

Dylai'r brechlyn MenACWY hefyd cael ei rhoi i bob unigolyn o dan 25 oed sy'n bwriadu i fynd i'r brifysgol am y tro cyntaf neu y rhai yn eu blwyddyn academaidd gyntaf yn y brifysgol os nad ydynt wedi eisoes wedi derbyn y brechlyn. Yn ddelfrydol, dylai'r brechlyn yn cael ei weinyddu o leiaf bythefnos cyn dechrau yn y brifysgol.

Pam mae angen brechu Men W ar blant yn eu harddegau a myfyrwyr?

Mae achosion o lid yr ymennydd a septisemia (gwenwyn gwaed) a achosir gan bacteria Men W yn codi, o ganlyniad i straen arbennig o farwol.

Mae plant yn eu harddegau hŷn a myfyrwyr prifysgol tro cyntaf yn wynebu risg uchel o haint oherwydd eu bod yn tueddu i fyw mewn cysylltiad agos mewn llety a rennir, fel neuaddau preswyl prifysgolion.

Mae’r brechlyn Men ACWY yn cael ei roi gan un pigiad i mewn i'r fraich uchaf. Mae dau frechlyn Men ACWY fydd yn cael eu defnyddio yn y rhaglen frechu, a elwir Nimenrix a Menveo. Maent yn debyg iawn ac mae'r ddau yn gweithio'n yr un mor dda.

Clefyd Men W

Mae achosion o lid yr ymennydd a septisemia oherwydd Men W wedi bod yn cynyddu yng Nghymru, bu 5 o achosion wedi'u cadarnhau o MenW yn y 5 mis cyntaf 2015 o'i gymharu â 0-4 o achosion y flwyddyn yn y 5 mlynedd diwethaf.

Gyda diagnosis cynnar a thriniaeth gwrthfiotig, mae’r rhan fwyaf o bobl sydd â chlefyd meningococaidd yn gwella'n llwyr. Ond mae'n angheuol mewn tua 1 o bob 10 o achosion a gall arwain at broblemau iechyd hirdymor, megis anawsterau torri aelod o’r corff i ffwrdd, byddardod, epilepsi ac anghenion dysgu.

Mae heintiau Men W yn arbennig o ddifrifol ac fel arfer mae angen i gael eu trin mewn uned gofal dwys. Mae ganddynt gyfradd marwolaeth uwch na'r mathau mwy cyffredin Men C a Men B.

Mae'r brechlyn Men ACWY wedi'i argymell yn flaenorol yn unig ar gyfer pobl sydd mewn mwy o berygl o gael clefyd meningococol, gan gynnwys pobl sydd heb ddueg neu ddueg nad yw'n gweithio'n iawn, ar gyfer pererinion Hajj, ac ar gyfer teithwyr i wledydd sydd â chyfraddau uchel o glefyd meningococaidd, gan gynnwys rhannau o Affrica ac America Ladin.

Y brechlyn Men ACWY

Mae'r brechlyn Men ACWY yn darparu amddiffyniad da yn erbyn heintiau difrifol a achosir gan bedwar grŵp meningococol gwahanol (A, C, W ac Y) gan gynnwys llid yr ymennydd a septisemia.

Mae'r brechlyn yn unig yn cynnwys y gorchudd siwgr ar wyneb y pedwar grŵp o facteria meningococol a gweithiau gan ysgogi system imiwnedd y corff i ddatblygu gwrthgyrff yn erbyn y gorchudd siwgr heb achosi clefyd.

Darllen mwy am gynhwysion brechlyn.

Q & A Meningococcal ACWY Immunisation Programme for Adolescents – (Public Health England, Sept 2016).Gall polisi Cymru a chymhwyster ar gyfer rhaglen dal i fyny fod yn wahanol ac maent fel a ddangoswyd ar frig y dudalen.

Sgîl-effeithiau brechlyn Men ACWY

Fel pob brechlynnau, gall y brechlyn Men ACWY achosi sgîl-effeithiau, ond mae astudiaethau yn awgrymu eu bod yn ysgafn yn gyffredinol ac yn fuan setlo.

Y sgîl-effeithiau mwyaf cyffredin a welir mewn plant yn eu harddegau a phobl ifanc sy'n derbyn y brechlyn yw cochni, caledu a chosi yn y safle pigiad, cur pen, cyfog a blinder.

Pwy na ddylai gael y brechlyn Men ACWY?

Ni ddylech gael y brechlyn Men ACWY os oes gennych alergedd i'r brechlyn neu unrhyw un o'i gynhwysion. Gallwch gael gwybod y cynhwysion brechlyn yn y taflenni gwybodaeth i gleifion ar gyfer Nimenrix a Menveo.

Dylech hefyd wirio gyda'r meddyg neu'r nyrs cyn cael y brechlyn Men ACWY os ydych chi:
• yn cael problem gwaedu, megis hemoffilia, neu glais yn hawdd
• gyda thymheredd uchel
• yn feichiog neu'n bwydo o'r fron

Sut mae llid yr ymennydd C ledaenu?

Achosir clefyd meningococol gan facteriwm o'r enw Neisseria meningitidis (a elwir hefyd y meningococws). Gall y bacteria yma cael eu rhannu yn 13 o grwpiau gwahanol, y mae pump (A, B, C, W ac Y) yn gyfrifol am bron pob heintiau meningococol difrifol.

Mae'r bacteria meningococaidd yn byw yng nghefn y trwyn a'r gwddf mewn tua 1 o bob 10 o'r boblogaeth heb achosi unrhyw salwch. Mae'r bacteria yn cael ei ledaenu o berson i berson drwy gyswllt hir agos â pherson yn cario'r bacteria, megis pesychu, cusanu a thisian.

Yn achlysurol iawn, gall y bacteria meningococaidd achosi salwch difrifol, gan gynnwys llid yr ymennydd a septisemia.

Gall heintiau meningococaidd daro ar unrhyw oedran, ond babanod, plant ifanc a rhai yn eu harddegau yn arbennig o agored i niwed.

Achosion Men W ar y cynnydd

Yng Nghymru a Lloegr, achosir y mwyaf o heintiau meningococaidd gan grŵp B (Men B). Men C, Men W a Men Y fel arfer yn gyfrifol am ddim ond 10-20% o achosion.

Er bod cyfanswm nifer yr achosion meningococaidd yng Nghymru a Lloegr wedi bod yn gostwng ers y 2000au cynnar, mae heintiau Men C wedi cynyddu o achosion dim ond 22 yn 2009 i 117 2014. Ar hyn o bryd, mae Men C ar ben ei hun yn cyfrif am bron i chwarter yr holl heintiau meningococol yng Nghymru a Lloegr.

Rhwng 2009 a 2012, bu farw ar gyfartaledd bedwar o bobl o lid yr ymennydd C bob blwyddyn. Mae'r rhan fwyaf o'r bobl a fu farw yn oedrannus. Ond yn ystod 2013 ac 2014, roedd 24 o farwolaethau o glefyd Men C gan gynnwys, am y tro cyntaf mewn dros ddegawd, babanod a phlant bach.

Babanod, pobl hŷn a’r brechlyn Men W

Dim ond pobl yn eu harddegau a phobl ifanc sy’n cael eu brechu yn erbyn Men W fel rhan o'r rhaglen frechu newydd. Mae hyn fel byddant yn cael eu diogelu yn uniongyrchol gan y brechlyn Men ACWY ar adeg pan faent yn wynebu risg uwch (mynd i mewn colegau a phrifysgolion, lle byddant yn cymdeithasu mwy).

Dylai brechu plant yn eu harddegau yn erbyn Men W cael y fantais ychwanegol o ddiogelu grwpiau oedran eraill, gan gynnwys babanod heb eu brechu, plant a phobl hŷn yn anuniongyrchol. Mae hyn oherwydd pobl yn eu harddegau yw'r grŵp oedran sydd fwyaf tebygol o gario'r bacteria meningococaidd yng nghefn eu trwynau.

Bydd brechu plant yn eu harddegau yn lleihau nifer y cludwyr, ac felly lledaenu o'r Men W, o fewn eu cylchoedd cymdeithasol a hefyd i grwpiau oedran eraill.

Sut i adnabod llid yr ymennydd a septisemia

Fel pob heintiau meningococol, mae clefyd Men W yn gallu dod yn sydyn ac yn symud ymlaen yn gyflym.

Gall yr holl heintiau meningococaidd achosi llid yr ymennydd a septisemia, ond gall Men W hefyd achosi afiechydon eraill, fel niwmonia a heintiau ar y cyd (arthritis septig).

Mae symptomau cynnar o glefyd meningococaidd yn cynnwys:
• cur pen
• chwydu
• poen yn y cyhyrau
• twymyn
• dwylo a thraed oer

Gall brech o ‘pinpricks’ bach coch hefyd ddatblygu unwaith fod septisemia wedi gosod.  Gallwch ddweud hyn yw brech llid yr ymennydd os nad yw'n pylu o dan bwysau - er enghraifft, pan gwasgu gwydraid yn ysgafn yn ei erbyn (y "prawf gwydr").

Os ydych chi, neu blentyn neu oedolyn rydych chi'n ei adnabod gyda’r symptomau hyn, gofynnwch am gyngor meddygol ar frys. Peidiwch ag aros am y frech i ddatblygu. Mae diagnosis cynnar a thriniaeth gyda gwrthfiotigau yn hanfodol.

Brechlynnau llid yr ymennydd arall

Mae'r brechlyn Men C yn cael ei gynnig fel rhan o'r rhaglen frechu GIG i bob baban rhwng 12/13 mis oed.

O fis Medi 2015, bydd Men B brechlyn (Bexsero) yn cael ei gynnig fel rhan o'r rhaglen frechu plentyndod y GIG, i bob baban oed 2, 4 a 12 mis oed.


Last Updated: 01/04/2017 09:00:00
The information on this page has been adapted by NHS Wales from original content supplied by NHS UK NHS website nhs.uk