Alcohol

Gall yfed alcohol yn gymedrol fod yn bleserus i lawer o bobl, ond gall goryfed a goryfed mewn pyliau gael effaith niweidiol ac achosi problemau iechyd difrifol.

Argymhelliad y GIG:

 • peidio ag yfed mwy na 14 uned o alcohol yn rheolaidd pob wythnos
 • os ydych yn yfed cymaint â 14 uned yr wythnos, mae'n well i ledaenu hyn yn gyfartal dros dri diwrnod neu fwy
 • os ydych yn ceisio lleihau faint o alcohol rydych yn ei yfed, mae'n syniad da i gael nifer o ddiwrnod di-alcohol bob wythnos

Mae yfed yn rheolaidd neu'n aml yn golygu yfed alcohol yn y rhan fwyaf o wythnosau. Mae'r risg i'ch iechyd yn cynyddu trwy yfed unrhyw faint o alcohol yn gyson. Mae un uned o alcohol yn cyfateb i 10ml o alcohol pur.

Mesurwch y nifer o unedau fyddwch chi'n eu hyfed trwy ddefnyddio ein cyfrifiannell rhyngweithiol.

Dyddiadur Alcohol

Buddion Yfed Llai o Alcohol–

 • Byddwch yn gostwng y risg o glefyd y galon a chanser
 • Byddwch yn llai tebygol o gael damwain
 • Byddwch yn llai tebygol o ymddwyn yn beryglus, er enghraifft - rhyw diamddiffyn
 • Gall eich afu neu iau adfer a gwneud iawn am y difrod
 • Byddwch yn arbed arian
 • Bydd lefelau eich egni'n cynyddu
 • Byddwch yn cysgu'n well ac yn  teimlo'n llai blinedig ac wedi'ch adfywio pan fyddwch yn deffro
 • Byddwch yn gallu canolbwyntio'n well
 • Byddwch yn llai tebygol o aflonyddu ar eich teulu a'ch ffrindiau
 • Byddwch yn llai tebygol o ddioddef gan iselder sy'n deillio o alcohol

Goryfed mewn Pyliau

Diffinnir goryfed mewn pyliau fel yfed wyth neu fwy o unedau o alcohol mewn un sesiwn i ddynion a chwe uned i wragedd.  Mae ymchwil yn dangos bod yfed llawer o alcohol mewn cyfnod byr yn fwy peryglus nag yfed llai o gyfanswm yn gyson.

Effeithiau byr dymor

Mae alcohol yn effeithio ar gydlyniant eich corff, yn peri aneglurder yn eich mynegiant, aneglurder o ran gweld neu weld yn ddwbl a cholli cydbwysedd.  Rydych yn debycach o gael eich hunain mewn sefyllfaoedd peryglus pan fyddwch wedi yfed tipyn, gan fod alcohol yn effeithio ar eich synnwyr a gallech wneud pethau na fyddech wedi ystyried eu gwneud pan yn syber.

Ymddygiad peryglus iawn arall a gysylltir ag yfed trwm yw:

 • Rhyw achlysurol, diamddiffyn, a all arwain at feichiogrwydd annisgwyl a chlefydau rhyw
 • Trais a dadleuon
 • Damweiniau yn y cartref ac ar y ffordd

Effeithiau Hir dymor

Mae'r peryglon i iechyd a gysylltir ag yfed trwm yn cynnwys:

 • Niwed i'r afu/iau
 • Anaemia oherwydd alcohol
 • Gowt
 • Pancreatitis
 • Clefyd y Galon
 • Niwed i'r Ymennydd
 • Problemau Rhyw fel analluedd
 • Anffrwythlondeb
 • Pwysau Gwaed Uchel 
 • Strôc
 • Gorbryder,iselder a diffyg canolbwyntio  

 

Mae'r problemau cymdeithasol a gysylltir ag yfed trwm yn cynnwys:
 

 

 • Ysgariad
 • Trais yn y cartref
 • Cam-drin Plant
 • Problemau yn y Gweithle
 • Problemau Ariannol
 • Digartrefedd
 • Troseddu

Yfed a Beichiogrwydd

Cyngor yr Adran Iechyd yw na ddylech yfed o gwbl pan fyddwch yn feichiog neu'n ceisio bod yn feichiog. Os byddwch yn yfed yn drwm, mae'r perygl o erthyliad naturiol yn cynyddu a gall yr yfed hwnnw amharu'n ddifrifol ar dwf y babi ac ar ddatblygiad ei ymennydd.

Eich cymeriant o alcohol

Os byddwch yn ateb yn gadarnhaol i ddau neu fwy o'r cwestiynau canlynol, dylech ystyried eich cymeriant o alcohol:

 • Ydych chi wedi ystyried torri'n ôl ar eich yfed erioed?
 • A gawsoch eich digio erioed gan bobl yn sylwi ar eich yfed?
 • A fyddwch yn teimlo'n euog weithiau am y cyfanswm o alcohol y byddwch yn ei yfed?
 • Ydych chi erioed wedi cymryd diod yn y bore i liniaru effaith yr alcohol (cudyn o'r ci)?

Os  byddwch yn ateb yn gadarnhaol i dri neu fwy o'r cwestiynau canlynol, dylech ystyried chwilio am gymorth gan eich Meddyg Teulu, a all eich cyfeirio at arbenigwr:

 • Os mai dyn ydych, a ydych yn yfed mwy na 50 uned o alcohol bob wythnos?
 • Os mai menyw ydych, a ydych yn yfed mwy  na 35 uned mewn wythnos?
 • A oes gennych awydd cryf, neu ydych chi angen yfed alcohol?
 • A fyddwch yn cael trafferth i wrthod yr awydd i yfed, i ymatal rhag yfed neu i reoli'r cyfanswm y byddwch yn ei yfed?
 • A yw eich ymddygiad yn newid neu a fyddwch yn teimlo'n wahanol pan na fyddwch yn gallu yfed?
 • A fyddwch chi'n yfed i leddfu neu i atal y teimladau hynny?
 • A ydych chi'n ymddangos fel petaech chi’n gallu yfed mwy o alcohol na'r rhan fwyaf o bobl o'ch cwmpas?
 • A fydd yr awydd i yfed neu effeithiau’r alcohol yn eich atal rhag bod yn rhan o ddiddordebau neu bleserau eraill?
 • A ydych yn dal i yfed, er eich bod yn ymwybodol o'r canlyniadau niweidiol?