Y frech goch

Cyflwyniad

Mae'r frech goch yn haint sy'n lledaenu'n hawdd iawn a gall achosi problemau difrifol i rai pobl. Cael y brechlyn MMR yw’r ffordd orau o’i atal.

Gwiriwch a oes gennych chi neu'ch plentyn y frech goch

Mae'r frech goch fel arfer yn dechrau gyda symptomau tebyg i annwyd, ac yna brech ychydig ddyddiau'n ddiweddarach. Efallai y bydd rhai pobl hefyd yn cael smotiau bach yn eu ceg.

Symptomau tebyg i annwyd

Mae symptomau cyntaf y frech goch yn cynnwys:

 • tymheredd uchel
 • trwyn yn rhedeg neu wedi blocio
 • tisian
 • peswch
 • llygaid coch, dolur, dyfrllyd

Smotiau yn y geg

Gall smotiau gwyn bach ymddangos y tu mewn i'r bochau ac ar gefn y gwefusau ychydig ddyddiau'n ddiweddarach. Mae'r mannau hyn fel arfer yn para ychydig ddyddiau.

Brech y frech goch

Mae brech fel arfer yn ymddangos ychydig ddyddiau ar ôl y symptomau tebyg i annwyd.

Mae'r frech yn dechrau ar yr wyneb a thu ôl i'r clustiau cyn lledaenu i weddill y corff.

Weithiau mae smotiau brech y frech goch yn codi ac yn ymuno â'i gilydd i ffurfio clytiau blotiog. Nid ydynt fel arfer yn cosi.

Mae'r frech yn edrych yn frown neu'n goch ar groen gwyn. Gall fod yn anoddach ei weld ar groen brown a du.

Os nad ydych chi'n siŵr mai'r frech goch ydyw

Mae'n annhebygol iawn o fod yn frech goch os ydych wedi cael y ddau ddos o'r brechlyn MMR neu os ydych wedi cael y frech goch o'r blaen.

Gweld brechau eraill mewn babanod a phlant.

Gofynnwch am apwyntiad meddyg teulu brys neu gofynnwch am help gan GIG 111 os:

 • rydych chi'n meddwl bod gennych chi neu'ch plentyn y frech goch
 • rydych wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd â’r frech goch ac nad ydych wedi cael y frech goch o’r blaen neu nad ydych wedi cael 2 ddos o’r brechlyn MMR
 • rydych chi wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd â'r frech goch ac rydych chi'n feichiog - gall y frech goch fod yn ddifrifol yn ystod beichiogrwydd
 • os oes gennych system imiwnedd wan ac yn meddwl bod gennych chi'r frech goch neu wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sy'n dioddef o'r frech goch

Gall y frech goch ledaenu i eraill yn hawdd. Ffoniwch eich meddygfa cyn i chi fynd i mewn. Efallai y bydd yn awgrymu siarad dros y ffôn.

Gallwch hefyd ffonio 111.

Sut i ofalu amdanoch chi'ch hun neu'ch plentyn

Mae'r frech goch fel arfer yn dechrau gwella ymhen tua wythnos.

Ar ôl gweld meddyg teulu, mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i helpu i leddfu'r symptomau a lleihau'r risg o ledaenu'r haint.

Gall helpu i:

 • gorffwys ac yfed digon o hylifau, fel dŵr, i osgoi dadhydradu
 • cymryd paracetamol neu ibuprofen i leddfu tymheredd uchel - peidiwch â rhoi aspirin i blant o dan 16 oed
 • defnyddiwch wlân cotwm wedi'i socian mewn dŵr cynnes i dynnu unrhyw gramenau o'ch llygaid chi neu lygaid eich plentyn yn ofalus

Pwysig

Arhoswch oddi ar y feithrinfa, yr ysgol neu'r gwaith am o leiaf 4 diwrnod o'r adeg y mae'r frech yn ymddangos gyntaf.

Ceisiwch hefyd osgoi cysylltiad agos â babanod, pobl feichiog a phobl â systemau imiwnedd gwan.

Sut i osgoi lledaenu neu ddal y frech goch

Mae'r frech goch yn lledaenu pan fydd person heintiedig yn pesychu neu'n tisian. Mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i leihau'r risg o'i ledaenu neu ei ddal.

Gwna

 • golchwch eich dwylo yn aml gyda sebon a dŵr cynnes
 • defnyddio hancesi papur pan fyddwch chi'n peswch neu'n tisian
 • taflu hancesi papur sydd wedi'u defnyddio yn y bin

Peidiwch

 • peidiwch â rhannu cyllyll a ffyrc, cwpanau, tywelion, dillad na dillad gwely

Cymhlethdodau'r frech goch

Gall y frech goch arwain at broblemau difrifol os yw'n lledaenu i rannau eraill o'r corff, fel yr ysgyfaint neu'r ymennydd.

Mae problemau a all gael eu hachosi gan y frech goch yn cynnwys:

 • niwmonia
 • llid yr ymennydd
 • dallineb
 • trawiadau (ffitiau)

Mae'r problemau hyn yn brin, ond mae rhai pobl mewn mwy o berygl. Mae hyn yn cynnwys babanod a phobl â systemau imiwnedd gwan.

Y frech goch yn ystod beichiogrwydd

Os byddwch chi'n cael y frech goch pan fyddwch chi'n feichiog, fe allai niweidio'ch babi.

Gall achosi:

 • camesgoriad neu farw-enedigaeth
 • genedigaeth gynamserol (cyn 37 wythnos beichiogrwydd)
 • pwysau geni isel 

Mae'n bwysig cael cyngor meddygol os ydych chi'n feichiog ac wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd â'r frech goch.

Ffoniwch 999 neu ewch i'r adran damweiniau ac achosion brys os:

Mae gennych chi neu'ch plentyn y frech goch a:

 • diffyg anadl
 • tymheredd uchel nad yw'n disgyn ar ôl cymryd paracetamol neu ibuprofen
 • dryswch
 • trawiadau (ffitiau)

Cael eich brechu yn erbyn y frech goch

Gall y brechlyn MMR atal y frech goch. Mae hefyd yn eich amddiffyn rhag clwy'r pennau a rwbela.

Mae'r brechlyn MMR yn cael ei gynnig i bob plentyn yn y DU. Gall 2 ddos roi amddiffyniad gydol oes rhag y frech goch, clwy'r pennau a rwbela.

Gofynnwch yn eich meddygfa os nad ydych chi'n siŵr eich bod chi neu'ch plentyn wedi cael y brechlyn. Gallant ei roi am ddim ar y GIG.

Dysgwch fwy am y brechlyn MMRMae'r wybodaeth ar y dudalen hon wedi'i haddasu gan GIG Cymru o gynnwys gwreiddiol a ddarparwyd gan NHS UK wefan y GIG nhs.uk
Dyddiad diweddaru diwethaf: 05/06/2024 10:59:39