Coronafeirws COVID-19 gwiriwr symptomau

Ffoniwch 999 nawr os oes gennych unrhyw symptomau sy'n peryglu bywyd:

  • Problemau anadlu difrifol (e.e. ddim yn gallu siarad fel arfer, troi’n las a byr o anadl)
  • Poen yn y frest (e.e. fel band tynn neu bwysau trwm yn neu o amgylch y frest)
  • Strôc (e.e. methu â chodi braich, gwendid un ochr y corff neu wyneb wedi disgyn)
  • Anaf difrifol / gwaedu trwm na ellir ei atal
  • Yn ffitio nawr / yn anymwybodol (e.e. ni ellir ei ddeffro)

Os byddwch chi'n datblygu symptomau o fewn 10 diwrnod ar ôl derbyn eich brechlyn Covid-19 fel poen yn y frest, prinder anadl, neu newidiadau yn rhythm curiad eich calon, ceisiwch gymorth meddygol ar frys drwy alw - 111/999.

Os yw'ch plentyn yn sâl mae'n debygol o fod yn salwch nad yw'n coronafeirws, yn hytrach na coronafeirws. Cofiwch os oes gan eich plentyn symptomau sy'n peri pryder i chi, gallwch ffonio GIG 111 Cymru neu eu meddygfa i gael cyngor iechyd a gofal. Mae cyngor pellach i rieni ar reoli salwch plentyndod yn ystod y pandemig coronafeirws ar gael gan Goleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant yma.

Cyngor COVID-19:

  • am arweiniad cyffredinol os oes gennych symptomau firws anadlol, gan gynnwys COVID-19 cliciwch yma
  • os ydych wedi dychwelyd o'r tu allan i'r DU yn ystod y 10 diwrnod diwethaf, cliciwch yma

Defnyddiwch y canllaw hunangymorth hwn os ydych chi'n meddwl eich bod chi / rhywun arall gyda chi:

  •  â symptomau coronafeirws (COVID-19) NEU
  •  rydych chi'n ansicr ac angen arweiniad pellach.

PEIDIWCH â mynd i'ch Meddygfa Meddygon Teulu, fferyllfa neu ysbyty.

PRESGRIPSIYNNAU AILADRODD - Defnyddiwch ‘fy iechyd ar-lein' neu ffoniwch eich meddygfa yn ystod oriau gwaith llawfeddygaeth arferol.

Cliciwch nesaf i barhau gyda'r gwiriwr symptomau.