Brechiadau Teithio

Cyflwyniad

Travel vaccinations
Travel vaccinations

Os ydych chi'n bwriadu teithio y tu allan i'r DU, efallai y bydd angen i chi gael eich brechu rhag rhai o'r afiechydon difrifol a geir mewn rhannau eraill o'r byd.

Mae brechiadau ar gael i'ch amddiffyn rhag heintiau fel twymyn melyn, teiffoid a hepatitis A.

Yn y DU, mae amserlen imiwneiddio (brechu) arferol y GIG yn eich amddiffyn rhag nifer o afiechydon, ond nid yw'n cwmpasu'r holl afiechydon heintus a geir dramor.

Pryd ddylwn i ddechrau meddwl am y brechlynnau sydd eu hangen arnaf?

Os yn bosibl, ewch i weld y meddyg teulu neu glinig teithio preifat o leiaf 8 wythnos cyn eich bod i fod i deithio.

Mae angen rhoi rhai brechlynnau ymhell ymlaen llaw i ganiatáu i'ch corff ddatblygu imiwnedd.

Ac mae rhai brechlynnau yn cynnwys nifer o ddosau wedi'u gwasgaru dros sawl wythnos neu fis.

Efallai y byddwch mewn mwy o berygl o gael rhai afiechydon, er enghraifft, os ydych chi:

 • teithio mewn ardaloedd gwledig
 • backpacio
 • aros mewn hosteli neu wersylla
 • ar daith hir yn hytrach na gwyliau pecyn

Os oes gennych broblem iechyd sy'n bodoli eisoes, gallai hyn eich gwneud mewn mwy o berygl o haint neu gymhlethdodau salwch sy'n gysylltiedig â theithio.

Pa frechlynnau teithio sydd eu hangen arnaf?

Gallwch ddarganfod pa frechiadau sy'n angenrheidiol neu'n cael eu hargymell ar gyfer yr ardaloedd y byddwch chi'n ymweld â nhw ar y gwefannau hyn:

Mae rhai gwledydd angen prawf o frechu (er enghraifft, ar gyfer brechu polio neu dwymyn felen), y mae'n rhaid ei ddogfennu ar Dystysgrif Brechu Ryngwladol neu Broffylacsis (ICVP) cyn i chi ddod i mewn neu pan fyddwch chi'n gadael gwlad.

Mae Saudi Arabia angen prawf o frechu yn erbyn rhai mathau o lid yr ymennydd ar gyfer ymwelwyr sy'n cyrraedd am bererindodau Hajj ac Umrah.

Hyd yn oed os nad oes angen ICVP, mae'n dal yn syniad da cymryd cofnod o'r brechiadau rydych chi wedi'u cael gyda chi.

Ble ydw i'n cael fy brechlynnau teithio?

Yn gyntaf, ffoniwch neu ymwelwch â meddygfa neu nyrs y practis i ddarganfod a yw'r brechiadau presennol yn y DU yn gyfredol.

Os oes gennych unrhyw gofnodion o'ch brechiadau, rhowch wybod i'r meddyg teulu beth rydych wedi'i gael o'r blaen.

Dylech hefyd ofyn a yw'r practis meddyg teulu wedi'i gofrestru i ddarparu brechiadau GIG am ddim ar gyfer teithio, gan nad yw pob meddygfa.

Os nad yw'r practis meddyg teulu yn darparu brechiadau GIG ar gyfer teithio, gallwch roi cynnig ar:

 • clinig brechu teithio preifat
 • fferyllfa sy'n cynnig gwasanaethau gofal iechyd teithio

Efallai y bydd y meddyg teulu neu nyrs y practis yn gallu rhoi cyngor cyffredinol i chi am frechiadau teithio ac iechyd teithio, fel amddiffyn eich hun rhag malaria.

Gallant roi unrhyw ddosau coll o'ch brechlynnau yn y DU i chi os bydd eu hangen arnoch.

Nid yw pob brechiad teithio ar gael am ddim ar y GIG, hyd yn oed os argymhellir eu bod yn teithio i ardal benodol.

Os yw'r practis meddyg teulu wedi'i gofrestru i ddarparu brechlynnau teithio GIG, gellir darparu'r rhain i chi yn rhad ac am ddim.

Efallai y bydd y meddyg teulu yn codi tâl am frechlynnau teithio eraill nad ydynt yn GIG.

Os gall y practis meddyg teulu roi'r brechlynnau teithio sydd eu hangen arnoch ond nid ydynt ar gael ar y GIG, gofynnwch am:

 • gwybodaeth ysgrifenedig am ba frechlynnau sydd eu hangen
 • cost pob dos neu gwrs
 • unrhyw daliadau eraill y gallai fod yn rhaid i chi eu talu, megis ar gyfer rhai tystysgrifau brechu

Pa frechlynnau teithio sydd am ddim?

Mae'r brechlynnau teithio canlynol ar gael am ddim i'r GIG os yw'ch meddygfa wedi cofrestru i ddarparu gwasanaethau brechu (imiwneiddio).

 • polio (wedi'i roi fel pigiad cyfun difftheria / tetanws / polio)
 • teiffoid
 • hepatitis A
 • colera

Mae'r brechlynnau hyn yn rhad ac am ddim oherwydd eu bod yn amddiffyn rhag afiechydon y credir eu bod yn cynrychioli'r risg fwyaf i iechyd y cyhoedd pe byddent yn cael eu dwyn i'r wlad.

Pa frechlynnau teithio y bydd yn rhaid i mi dalu amdanynt?

Bydd yn rhaid i chi dalu am frechiadau teithio yn erbyn:

 • hepatitis B
 • Enseffalitis Japan
 • brechlynnau llid yr ymennydd
 • gynddaredd enseffalitis a gludir gyda thic
 • twbercwlosis (TB)
 • twymyn melyn

Dim ond mewn canolfannau dynodedig y mae brechlynnau twymyn melyn ar gael.

Bydd cost brechlynnau teithio nad ydynt ar gael ar y GIG yn amrywio, yn dibynnu ar y brechlyn a nifer y dosau sydd eu hangen arnoch.

Mae'n werth ystyried hyn wrth gyllidebu ar gyfer eich taith.

Pethau eraill i'w hystyried

Mae yna bethau eraill i'w hystyried wrth gynllunio'ch brechiadau teithio, gan gynnwys:

 • eich oedran a'ch iechyd - efallai y byddwch yn fwy agored i haint nag eraill; ni ellir rhoi rhai brechlynnau i bobl â chyflyrau meddygol penodol
 • gweithio fel gweithiwr cymorth - efallai y byddwch chi'n dod i gysylltiad â mwy o afiechydon mewn gwersyll ffoaduriaid neu'n helpu ar ôl trychineb naturiol
 • gweithio mewn lleoliad meddygol - efallai y bydd angen brechiadau ychwanegol ar feddyg, nyrs neu weithiwr gofal iechyd arall
 • cyswllt ag anifeiliaid - efallai y bydd mwy o berygl i chi ledaenu afiechydon gan anifeiliaid, fel y gynddaredd

Os mai dim ond i wledydd yng ngogledd a chanol Ewrop, Gogledd America neu Awstralia yr ydych yn teithio, mae'n annhebygol y bydd angen unrhyw frechiadau arnoch.

Ond mae'n bwysig gwirio eich bod yn gyfoes â'r brechiadau arferol sydd ar gael ar y GIG.

Beichiogrwydd a bwydo ar y fron

Siaradwch â meddyg teulu cyn cael unrhyw frechiadau:

 • rydych chi'n feichiog
 • rydych chi'n meddwl y gallech chi fod yn feichiog
 • rydych chi'n bwydo ar y fron

Mewn llawer o achosion, mae'n annhebygol y bydd brechlyn a roddir tra'ch bod chi'n feichiog neu'n bwydo ar y fron yn achosi problemau i'r babi.

Ond bydd y meddyg teulu yn gallu rhoi cyngor pellach i chi am hyn.

Pobl â diffygion imiwnedd

I rai pobl sy'n teithio dramor, efallai na chynghorir brechu rhag afiechydon penodol.

Gall hyn fod yn wir os:

 • mae gennych gyflwr sy'n effeithio ar system imiwnedd eich corff, fel HIV neu AIDS
 • rydych chi'n derbyn triniaeth sy'n effeithio ar eich system imiwnedd, fel cemotherapi yn ddiweddar rydych wedi cael mêr esgyrn neu drawsblaniad organ

Gall meddyg teulu roi cyngor pellach i chi am hyn.

Brechlynnau heblaw teithio

Yn ogystal â chael unrhyw frechiadau teithio sydd eu hangen arnoch, mae hefyd yn gyfle da i sicrhau bod eich brechiadau eraill yn y DU yn gyfredol ac yn cael brechlynnau atgyfnerthu os oes angen.

Os oes gennych unrhyw gofnodion o'ch brechiadau, rhowch wybod i'r meddyg teulu beth rydych wedi'i gael o'r blaen.

Gellir cynnig brechlynnau ychwanegol i bobl mewn rhai grwpiau risg.

Mae'r rhain yn cynnwys brechiadau yn erbyn afiechydon fel:

 • hepatitis B
 • twbercwlosis (TB)
 • ffliw
 • brech yr ieir
   


 

Available vaccines

TaflenniMae'r wybodaeth ar y dudalen hon wedi'i haddasu gan GIG Cymru o gynnwys gwreiddiol a ddarparwyd gan NHS UK wefan y GIG nhs.uk
Dyddiad diweddaru diwethaf: 25/05/2021 10:09:18