Amdanom ni

Defnyddio eich gwybodaeth

Eich Gwybodaeth Eich Hawliau

Mae'r daflen hon yn esbonio pam mae GIG Cymru yn casglu gwybodaeth amdanoch chi a sut y gellir defnyddio hyn: 

Eich Gwybodaeth Eich Hawliau

Hysbysiad Preifatrwydd Cleifion

Os ydych chi'n breswylydd o Gymru sydd wedi derbyn triniaeth gan ddarparwr gofal y GIG yn Lloegr, bydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu yn ôl i GIG Cymru er mwyn gwirio a chyfuno â'ch gwybodaeth a gedwir yng Nghymru. Bydd y wybodaeth honno'n cael ei defnyddio gan y Bwrdd Iechyd/Ymddiriedolaeth i'ch adnabod chi a dilysu pa ofal a ddarparwyd.

Pa wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi gennyf i?

Pan fyddwch yn ffonio GIG 111 Cymru, gofynnir ichi ddarparu rhywfaint o wybodaeth sylfaenol amdanoch chi'ch hun a'r rheswm dros eich galwad. Gall gwybodaeth bersonol y gallai fod ei hangen gynnwys; eich enw, cyfeiriad, dyddiad geni, rhif ffôn ac enw eich Meddyg Teulu.

Ar gyfer beth mae'n cael ei ddefnyddio?

Defnyddir y wybodaeth y gofynnwn amdani i roi cyngor gofal iechyd priodol i chi.

Mae angen eich gwybodaeth arnom hefyd i:

  • Creu a chynnal cofnod iechyd personol
  • Sicrhewch fod gennym y galwr cywir pan fyddwch chi'n cysylltu â'r gwasanaeth eto neu os bydd angen i ni eich ffonio chi'n ôl Helpwch staff i adolygu'r gofal maen nhw'n ei ddarparu i sicrhau ei fod o'r safon uchaf
  • Addysgu a hyfforddi staff
  • Cynnal ymchwil ac archwilio iechyd
  • Cynllunio darpariaeth gwasanaeth ledled Cymru lle a phryd mae ei angen
  • Sicrhewch fod gennym y wybodaeth y mae pobl yng Nghymru yn gofyn amdani
  • Cofnodi ac ymchwilio i gwynion

Gyda'ch caniatâd, gallwn ddefnyddio'r wybodaeth rydych wedi'i darparu i gysylltu â chi ynglŷn â'r gofal rydych wedi'i dderbyn.

Mae GIG 111 Cymru yn cynnal arolygon profiad cleifion i sicrhau bod ein galwyr yn derbyn y cyngor, y gofal a'r gwasanaeth o ansawdd uchel mwyaf priodol. Cynhelir arolygon dros y ffôn neu drwy’r post ac mae cyfranogiad yn wirfoddol.

Sut mae fy ngwybodaeth yn cael ei chadw?

Mae galwadau'n cael eu cofnodi a'u storio'n ddiogel o fewn systemau cyfrifiadurol GIG 111 Cymru.

Mae gan holl staff y GIG ddyletswydd gyfreithiol a phroffesiynol i gadw gwybodaeth amdanoch yn gyfrinachol.

Yn GIG 111 Cymru, mae hyn yn cynnwys gwybodaeth a gofnodwyd yn ystod yr alwad a'r wybodaeth sydd wedi'i dogfennu ar y system gyfrifiadurol. Bydd gwybodaeth bersonol a gedwir amdanoch yn cael ei thrin yn gyfrinachol ac ni chaiff ei datgelu i drydydd parti heb eich caniatâd oni bai o dan rai amgylchiadau. Yn gyffredinol, mae'r rhain yn ymwneud â throseddau difrifol, amddiffyn plant ac oedolion agored i niwed.

Beth os nad wyf am roi unrhyw wybodaeth bersonol?

Gallwch chi benderfynu faint o wybodaeth rydych chi'n ei rhoi; gallwch hyd yn oed ddefnyddio GIG 111 Cymru yn ddienw os dymunwch. Bydd angen gwybodaeth benodol, wrth gwrs, er mwyn i ni eich cynghori'n briodol.

A oes deddf sy'n llywodraethu'r defnydd o fy ngwybodaeth?

Deddf Diogelu Data (2018), Deddf Hawliau Dynol (1998) a Deddf Rhyddid Gwybodaeth (2000) yw'r deddfau sy'n nodi mai dim ond mewn rhai ffyrdd y gellir defnyddio gwybodaeth amdanoch chi.

Mae Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yr UE 2018 yn nodi bod yn rhaid i ddata personol gael ei 'brosesu'n gyfreithlon, yn deg ac mewn modd tryloyw mewn perthynas â gwrthrych y data.' Mae hyn yn golygu bod gennych hawl i breifatrwydd, a gadarnheir trwy unrhyw ddefnydd o'ch gwybodaeth bersonol gan y GIG.

Disodlodd egwyddorion GDPR hyn.

Sut mae gwybodaeth yn cael ei defnyddio ar gyfer hyfforddiant, archwilio ac ymchwil?

Er mwyn sicrhau bod staff GIG Cymru Uniongyrchol yn darparu'r gwasanaeth gorau posibl i bobl Cymru, mae treulio amser yn adolygu cofnodion cleifion a gwrando ar alwadau yn elfen hanfodol o hyfforddiant a datblygiad staff. Mae angen gwybodaeth i gynnal ymchwil feddygol ac ymchwil iechyd arall er budd pawb. Dim ond gwybodaeth nad yw'n adnabyddadwy fydd yn cael ei defnyddio at ddibenion archwilio ac ymchwil ac mae'r rhai sy'n cyrchu'r wybodaeth hon yn rhwym wrth rwymedigaethau caeth preifatrwydd a chyfrinachedd. Mae holl ymchwil y GIG yn cael ei gymeradwyo gan grŵp o arbenigwyr moeseg cyn ei gynnal.

A allaf gael mynediad at fy nghofnodion?

Mae gennych hawl mynediad i ofyn am y wybodaeth sydd gennym amdanoch chi yn ein cofnodion. Os oes unrhyw beth yn anghywir neu'n anghywir mae gennych hefyd yr hawl i gywiro. Os credwch y gallai rhywfaint o'ch gwybodaeth fod yn anghywir, rhowch wybod i ni a byddwn yn ei chywiro.