Cyflwyniad

Toothache
Toothache

Pan fyddwch chi'n cysylltu â'ch practis deintyddol neu'ch Bwrdd Iechyd i gael apwyntiad deintyddol, mae'n RHAID i chi ddweud wrthyn nhw a ydych chi wedi profi'n bositif am coronafeirws (COVID19) NEU ydych chi'n hunan-ynysu ar hyn o bryd NEU os oes gennych chi symptomau posib.

Rhaid i bractisau deintyddol gydymffurfio â mesurau pellhau cymdeithasol felly peidiwch â mynychu heb wneud apwyntiad yn gyntaf.

Mae'r ddannoedd yn golygu poen yn y dannedd a'r genau ac o'u cwmpas ac fel rheol mae'n cael ei achosi gan bydredd dannedd.

Gellir atal pydredd dannedd trwy leihau faint o siwgr rydych chi'n ei fwyta a'i yfed a brwsio'ch dannedd am 2 funud, ddwywaith y dydd gyda phast dannedd fflworid. Ceisiwch frwsio cyn mynd i'r gwely ac ar un achlysur arall. Ar ôl brwsio, poeri ond peidiwch â rinsio â dŵr.

Sut mae pobl yn disgrifio'r ddannoedd?

Fe allech deimlo'r ddannoedd mewn sawl ffordd.

Fe all fynd a dod neu fod yn gyson. Gall bwyta neu yfed wneud y poen yn waeth, yn enwedig os yw'r bwyd neu'r ddiod yn boeth neu'n oer.

Gall y poen fod yn ysgafn neu'n ddifrifol hefyd. Fe allai deimlo fel "gwayw" a dechrau'n sydyn. Fe all fod yn waeth yn y nos, yn enwedig pan fyddwch yn gorwedd. Gall fod yn anodd penderfynu a yw'r boen yn eich dannedd uchaf neu isaf. Pan fydd dant molar is yn cael ei effeithio, gall y boen yn aml deimlo ei fod yn dod o'r glust.

Efallai y bydd y ddannoedd mewn dannedd uchaf eraill yn teimlo ei bod yn dod o'r sinysau yn eich gên uchaf (y ceudodau bach, llawn aer y tu ôl i'ch bochau). Mae'n bosibl i boen o sinysau hefyd deimlo fel dannoedd.

Efallai y bydd rhan eich gên sy'n agos at y dant heintiedig hefyd yn ddolurus ac yn dyner i'w gyffwrdd. Mae hefyd yn bosibl i glefyd periodontol (a elwir yn gyffredin yn ‘glefyd gwm’) arwain at boen “diflas” mewn gwm o amgylch y dant yr effeithir arno.

A yw practisau deintyddol ar agor os oes angen cyngor neu driniaeth arnoch chi?

Ydy, mae practisau deintyddol ar agor yn ystod pandemig COVID-19 (Coronavirus).

Os oes gennych ddannoedd, ffoniwch eich practis deintyddol i gael cyngor. Byddant yn ymgynghori o bell dros y ffôn / fideo cyn eich gweld chi'n bersonol yn y practis os oes angen triniaeth.

Os nad oes gennych ddeintydd rheolaidd mae angen i chi ffonio'r rhif llinell gymorth ddeintyddol briodol ar gyfer ardal eich Bwrdd Iechyd Lleol.

Dod o hyd i ddeintydd lleol.

Oherwydd sefyllfa COVID-19 (Coronafeirws), efallai y bydd angen cynnal rhai triniaethau deintyddol brys ar gyfer rhai cleifion mewn Canolfannau Triniaeth Ddeintyddol Brys dynodedig neu bractisau deintyddol dethol. Bydd eich practis yn gwybod sut i atgyfeirio, os bydd angen.

Sut allwch chi helpu'ch hun?

Yn y cyfamser, rhowch gynnig ar y canlynol, a allai ddarparu rhywfaint o ryddhad o'r ddannoedd:

  • Osgoi pethau sy'n achosi poen neu'n ei waethygu fel bwyd a diod poeth neu oer, aer oer neu fwyd a diod melys
  • Defnyddiwch gyffuriau lleddfu poen sydd wedi llwyddo i leddfu poen i chi yn y gorffennol heb effeithiau andwyol fel Paracetamol neu Ibuprofen. Am gyngor dos, gwelwch y pecyn. BYDDWCH YN OFALUS i beidio â gorddosio. Cofiwch y gall gwahanol enwau brand gynnwys yr un cyffuriau lleddfu poen
  • Weithiau gall poen o'r geg neu'r dannedd deimlo'n waeth wrth orwedd yn fflat. Rhowch gynnig ar orwedd wedi'i bropio gan y gallai hyn leddfu'r boen
  • Os ydych chi'n pydru dannedd, bydd lleihau'r cymeriant siwgr yn helpu i'w atal rhag gwaethygu
  • Gall dal dŵr wedi'i oeri neu rew wedi'i falu o amgylch y dant helpu rhai mathau o boen deintyddol. Ond byddwch yn ofalus y gallai wneud sensitifrwydd ar rai dannedd yn waeth
  • Cadwch eich ceg yn lân trwy frwsio â phast dannedd o leiaf ddwywaith y dydd. Poeri past dannedd allan ond peidiwch â rinsio
  • Cofiwch nad yw gwrthfiotigau'n gwella'r ddannoedd

Pam mae rhai ddannoedd yn teimlo'n waeth nag eraill?

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn profi ddannoedd difrifol pan fydd haen fwyaf mewnol y dant (mwydion deintyddol) yn llidus neu'n heintiedig. Mae'r mwydion yn cynnwys nerfau a phibellau gwaed sensitif.

Gall mwydion deintyddol fynd yn llidus neu wedi'i heintio o ganlyniad i bydredd dannedd, dant wedi cracio neu wedi torri, llenwad ar goll neu wedi torri neu gwm sy'n cilio.

Mae yna gyflyrau sy'n achosi poen y mae pobl yn eu disgrifio fel y ddannoedd, er nad yw'r mwydion yn cael ei effeithio. Gallai ffynonellau poen gynnwys deintgig dolurus neu chwyddedig o amgylch dant sy'n torri trwyddo (ee dannedd doethineb), wlserau ar eich deintgig, sinwsitis, crawniad ar y gwm, poen yn y cymal sy'n cysylltu'r ên â'r benglog (cymal temporomandibwlaidd) ac ati. .Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon wedi'i haddasu gan GIG Cymru o gynnwys gwreiddiol a ddarparwyd gan NHS UK wefan y GIG nhs.uk
Dyddiad diweddaru diwethaf: 24/10/2021 16:38:27