Y ffliw

Cyflwyniad

Flu
Flu

Bydd ffliw yn aml yn gwella ar ei ben ei hun, ond gall wneud rhai pobl yn ddifrifol wael. Mae'n bwysig cael y brechlyn ffliw os cewch eich cynghori i wneud hynny.

Gwiriwch a oes gennych ffliw

Mae symptomau ffliw yn dod ymlaen yn gyflym iawn a gallant gynnwys:

 •      tymheredd uchel sydyn o 38°C neu uwch
 •      corff poenus
 •      teimlo'n flinedig neu wedi blino'n lân
 •      peswch sych
 •      dolur gwddw
 •      cur pen
 •      anhawster cysgu
 •      colli archwaeth
 •      dolur rhydd neu boen bol
 •      teimlo'n sâl a bod yn sâl

Mae'r symptomau'n debyg i blant, ond gallant hefyd gael poen yn eu clust ac ymddangos yn llai actif.

Mae gan GIG 111 Cymru wiriwr symptomau annwyd a ffliw y gallwch ei ddefnyddio.

Sut i drin y ffliw eich hun

I’ch helpu i wella’n gyflymach:

 • gorffwys a chysgu
 • cadwch yn gynnes
 • cymerwch barasetamol neu ibuprofen i ostwng eich tymheredd a thrin poenau
 • yfwch ddigon o ddŵr i osgoi dadhydradu (dylai eich wrin fod yn felyn golau neu'n glir)

Gall fferyllydd helpu gyda'r ffliw

Gall fferyllydd roi cyngor ar driniaeth ac argymell meddyginiaethau ffliw.

Byddwch yn ofalus i beidio â defnyddio meddyginiaethau ffliw os ydych chi'n cymryd tabledi paracetamol ac ibuprofen gan ei bod hi'n hawdd cymryd mwy na'r dos a argymhellir.

Ffoniwch eich fferyllfa neu cysylltwch â nhw ar-lein cyn mynd yn bersonol. Gallwch gael meddyginiaethau wedi'u dosbarthu neu ofyn i rywun eu casglu.

Mynnwch gyngor gan 111 nawr os:

 • rydych chi'n poeni am symptomau eich babi neu'ch plentyn
 • rydych chi'n 65 oed neu'n hŷn
 • rydych yn feichiog
 • os oes gennych gyflwr meddygol hirdymor - er enghraifft, diabetes neu glefyd y galon, yr ysgyfaint, yr arennau neu glefyd niwrolegol
 • os oes gennych system imiwnedd wan - er enghraifft, oherwydd cemotherapi neu HIV
 • nid yw eich symptomau yn gwella ar ôl 7 diwrnod

Bydd y sawl sy’n delio â galwadau GIG 111 Cymru yn dweud wrthych beth i’w wneud. Gallant drefnu galwad ffôn gan nyrs neu feddyg os oes angen un arnoch.

Os ydych chi mewn grŵp risg uchel mae'n bwysig siarad â rhywun os ydych chi'n meddwl y gallech chi gael y ffliw yn fuan ar ôl i'ch symptomau ddechrau. Mae’n bosibl y rhoddir meddyginiaethau gwrthfeirysol ar bresgripsiwn i chi, ac mae’n well eu rhoi o fewn diwrnod neu ddau o’ch symptomau yn dechrau.

Gwrthfiotigau

Nid yw meddygon teulu yn argymell gwrthfiotigau ar gyfer y ffliw oherwydd ni fyddant yn lleddfu eich symptomau nac yn cyflymu eich adferiad.

Ffoniwch 999 neu ewch i'r adran damweiniau ac achosion brys:

 •      datblygu poen sydyn yn y frest
 •      cael anhawster anadlu
 •      dechrau pesychu gwaed

Sut i osgoi lledaenu'r ffliw

Mae'r ffliw yn heintus iawn ac yn lledaenu'n hawdd i bobl eraill. Rydych chi'n fwy tebygol o'i roi i eraill yn y 5 diwrnod cyntaf.

Mae ffliw yn cael ei ledaenu gan germau o beswch a thisian, a all fyw ar ddwylo ac arwynebau am 24 awr.

Er mwyn lleihau'r risg o ledaenu'r ffliw:

 • golchwch eich dwylo yn aml gyda dŵr cynnes a sebon
 • defnyddio hancesi papur i ddal germau pan fyddwch chi'n peswch neu'n tisian
 • taflu hancesi papur cyn gynted â phosibl

Ceisiwch aros gartref ac osgoi cyswllt â phobl eraill os oes gennych dymheredd uchel neu os nad ydych yn teimlo'n ddigon da i wneud eich gweithgareddau arferol.

Sut i gael y brechlyn ffliw

Mae brechlyn y ffliw yn frechlyn diogel ac effeithiol. Mae'n cael ei gynnig bob blwyddyn ar y GIG i helpu i amddiffyn pobl sydd mewn perygl o gael y ffliw a'i gymhlethdodau.

Yr amser gorau i gael y brechlyn ffliw yw yn yr hydref cyn i ffliw ddechrau lledaenu. Ond gallwch gael y brechlyn yn ddiweddarach.

Mae brechlynnau ffliw hefyd ar gael mewn rhai fferyllfeydd. Gellir cyrchu gwasanaethau iechyd a lles lleol ledled Cymru yn GIG 111 Cymru - Gwasanaethau yn eich ardal chi

Gallwch ddefnyddio ein cyfeiriadur chwilio fferyllfa i ddod o hyd i'ch fferyllfa agosaf a hidlo canlyniadau eich chwiliad trwy ddewis y gwasanaeth sydd ei angen arnoch; e.e., ‘Brechlyn ffliw tymhorol’.

Taflenni

Mae taflenni brechu rhag y ffliw ac adnoddau gwybodaeth hygyrch ar gael yn Taflenni a gwybodaeth hygyrch am frechiadau.Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon wedi'i haddasu gan GIG Cymru o gynnwys gwreiddiol a ddarparwyd gan NHS UK wefan y GIG nhs.uk
Dyddiad diweddaru diwethaf: 04/10/2023 11:13:05