Ysmygu

Pan fyddwch yn ysmygwr, rhoi'r gorau mae'n debyg yw'r cam pwysicaf y gellwch ei gymryd i wella eich iechyd.  Ysmygu yw un o brif achosion marwolaeth ac afiechyd yn y DU.

Mae rhoi'r gorau i ysmygu'n anodd ac mae pawb bron yn canfod rhwystrau ar y ffordd wrth wneud hynny. Mae un o bob oedolyn yng Nghymru'n gyn-ysmygwr, felly mae'n bosibl gwneud hynny!

Y newyddion da yw bod dros 1000 o bobl yn y DU yn rhoi'r gorau i ysmygu bob dydd - ac yn parhau i ymatal - bob dydd!

Cliciwch ar y cysylltiadau isod i glywed storiau unigolion am roi'r gorau i ysmygu:-

Ac mae'n werth ei wneud. Cynted ag y byddwch chi'n rhoi gorau i ysmygu, mae'r peryglon o afiechydon difrifol fel canser yr ysgyfaint, clefyd y galon a strôc yn dechrau gostwng. Byddwch hefyd yn arbed arian wrth stopio ysmygu.

Os ydych am roi'r gorau i ysmygu, cam cyntaf da yw cysylltu â  Helpa Fi i Stopio ar 0808 223 0706. Mae Helpa Fi i Stopio yn cadw manylion o wasanaethau cymorth lleol. Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnig y cymorth mwyaf effeithiol i bobl sydd am roi'r gorau i ysmygu. Mae astudiaethau'n dangos eich bod pedair gwaith yn fwy tebygol o roi'r gorau i ysmygu yn llwyddiannus os ydych yn gwneud hynny gyda chymorth y GIG.

Mae gwasanaethau roi'r gorau i ysmygu ar gael mewn Fferyllfeudd Cymunedol mewn rhai ardaloedd.  Gallwch ddefnyddio cyfleuster chwilio Fferyllfa GIG 111 Cymru i weld os ydy ar gael yn eich ardal chi. Cliciwch ar 'Ymatal rhag ysmygu lefel 3', a rhowch eich cod post i mewn, yna chwilio.

Maent yn darparu'r gwasanaethau canlynol:

 • hyd at 12 wythnos o gefnogaeth mewn lleoliadau cyfleus ac ar adegau hyblyg
  • cyngor ar strategaethau ymdopi teilwra i gwrdd â'ch gofynion unigol
  • therapi amnewid nicotin rhad ac am ddim, ynghyd â chanllawiau ar sut i'w ddefnyddio
  • gwybodaeth am symptomau diddyfnu a'r manteision o roi'r gorau iddi
  • monitro carbon monocsid i helpu i olrhain eich llwyddiant
  • penodiadau rheolaidd rhyngoch chi a'r Fferyllydd neu Dechnegydd

Neu, gall eich meddyg teulu roi help a chyngor am roi'r gorau iddi.

Defnyddiwch y dyddiadur i gofnodi faint o sigarets yr ydych yn ysmygu drwy gydol yr wythnos:

Dyddiadur Ysmygu

Defnyddiwch y Llinell Amser Di-Fwg i weld y buddion iechyd o'r foment y byddwch chi’n rhoi’r gorau i ysmygu

Buddion rhoi'r gorau i ysmygu

 • Gostwng y peryglon o gael clefyd yr ysgyfaint a chlefyd y galon
 • Gostwng y peryglon o gael canser
 • Bod yn gallu rhedeg neu gerdded heb ddiffyg anadl
 • Arbed arian trwy beidio â phrynu sigarennau
 • Bydd eich dillad a'ch anadl yn arogli'n well
 • Bydd eich synnwyr blasu'n gwella
 • Bydd eich croen yn edrych yn well
 • Byddwch yn debyg o fyw'n hirach
 • Mae ysmygu wedi'i wahardd yn y rhan fwyaf o fannau cyhoeddus

Gweler ein herthygl Rhoi'r gorau i ysmygu i gael mwy o wybodaeth fanwl.

 

Taflenni defnyddiol i helpu rhoi'r gorau i smygu

 

Podlediadau Lles

Gallwch wrando ar rai podlediadau Lles ar wefan Iechyd Meddwl trwy glicio ar y ddolen berthnasol, ar ochr dde'r tudalen yma.