Fy Nghynllun Iechyd Gaeaf

Nod y cynllun hwn yw helpu pobl â chyflyrau iechyd corfforol neu feddyliol hirdymor a'u gofalwyr i ddarparu gwybodaeth glir i staff iechyd a gofal y gallai fod angen iddynt ymweld â'u cartref mewn argyfwng.

 

Fy Nghynllun Iechyd Gaeaf

Nod y fenter hon yw helpu pobl â chyflyrau iechyd hirdymor a'u gofalwyr. Bydd fy Nghynllun Iechyd Gaeaf yn rhannu rhywfaint o wybodaeth sylfaenol gyda staff iechyd a gofal yn ymweld â'r cartref am:

 • chyflwr yr unigolyn
 • y cymorth mae'n ei gael
 • y cyngor mae wedi'i gael
 • manylion cyswllt allweddol ar gyfer cymorth iechyd a gofal

 

Ar gyfer pwy mae'r cynllun?

Nod y cynllun yw helpu:

 • unrhyw un sy'n byw â phroblem gorfforol neu iechyd meddwl hirdymor
 • pobl hŷn ag anghenion iechyd
 • unrhyw un a allai fod angen cymorth gan staff iechyd
 • gofalwyr cofrestredig ac aelodau'r teulu sy'n gofalu am bobl â chyflyrau iechyd hirdymor

 

Sut mae'n gweithio?

Bydd angen i chi, ffrind neu aelod o'ch teulu, neu'ch gofalwr (os oes gennych un), gwblhau'r Cynllun i roi gwybodaeth sylfaenol amdanoch, gan gynnwys:

 • eich prif gyflyrau iechyd
 • manylion cyswllt eich meddyg teulu
 • ble yn eich cartref y mae eich cynllun gofal a/neu fanylion eich presgripsiynau yn cael eu cadw

 

Beth ydym ni am i chi ei wneud?

 1. Lawrlwythwch dempled Fy Nghynllun Iechyd Gaeaf yma.
 2. Llenwch y cynllun mewn LLYTHRENNAU BRAS gan ddefnyddio beiro, a sicrhewch ei fod yn glir ac yn hawdd i'w ddarllen. Os ydych yn derbyn gofal gan unrhyw staff iechyd cymunedol ar hyn o bryd, gallant eich helpu i lenwi'r ffurflen pan fyddant yn ymweld â'ch cartref y tro nesaf.
 3. Dylech wneud yn siŵr eich bod yn cadw'ch cynllun mewn man amlwg fel y gall staff iechyd a gofal sy'n ymweld ei weld – defnyddiwch fagnet ar yr oergell neu arwyneb metel arall, neu ei roi ar fwrdd hysbysu.
 4. Os byddwch yn cael eich taro'n sâl a bod meddyg, nyrs neu barafeddyg yn dod i'ch cartref, byddant yn gallu gweld rhywfaint o wybodaeth sylfaenol amdanoch chi a'ch cyflyrau hirdymor. Bydd hyn yn eu helpu i ddechrau sgwrs â chi am y gofal a'r driniaeth y gallai fod eu hangen arnoch, a byddant yn gallu penderfynu sut fyddai orau i'ch helpu neu eich cefnogi.
 5. Os oes pobl eraill ar eich aelwyd a allai elwa ar y cynllun, dylai pob person lunio cynllun unigol a nodi’n glir ee Mr, Mrs neu eu henw cyntaf i ddangos pa gynllun sy'n perthyn i bwy.

Fel arall, os nad oes gennych fynediad at argraffydd i lawrlwytho Cynllun Iechyd y Gaeaf, gallwch e-bostio SixGoals.UrgentAndEmergencyCare@gov.cymru i becyn gael ei anfon atoch drwy'r post.

 

Beth arall allaf i ei wneud i gadw'n iach?

Gallwn i gyd gymryd camau i gadw ein hunain a Chymru'n ddiogel y gaeaf hwn. Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu taflen gyda mwy o wybodaeth am sut y gall pawb helpu i gadw Cymru'n ddiogel rhag coronafeirws y gaeaf hwn - ewch i daflen Taflen coronafeirws: diogelu Cymru y gaeaf hwn | LLYW.CYMRU am fwy o wybodaeth.