Fy Nghynllun Iechyd Gaeaf

Os oes gennych gyflwr iechyd corfforol neu iechyd meddwl hirdymor, nod y cynllun yw’ch helpu chi a’ch gofalwr i ddarparu gwybodaeth glir i staff iechyd a gofal a allai fod yn gorfod ymweld â'ch cartref mewn argyfwng.

Fy Nghynllun Iechyd Gaeaf

Nod y fenter hon yw’ch helpu chi a’ch gofalwr os oes gennych gyflwr iechyd hirdymor. Bydd fy Nghynllun Iechyd Gaeaf yn rhannu rhywfaint o wybodaeth sylfaenol gyda staff iechyd a gofal sy’n ymweld â’r cartref am:

 • eich cyflwr
 • y cymorth rydych chi'n ei gael
 • y cyngor rydych chi wedi'i gael
 • eich manylion cyswllt allweddol ar gyfer iechyd a gofal

Ar gyfer pwy mae'r cynllun?

Mae wedi'i lunio i'ch helpu chi:

 • os ydych yn byw gyda phroblem iechyd corfforol neu iechyd meddwl hirdymor
 • os ydych yn unigolyn hŷn ag anghenion iechyd
 • os oes angen cymorth arnoch gan staff iechyd
 • os ydych yn ofalwr cofrestredig neu’n aelod o’r teulu sy’n gofalu am rywun â chyflwr iechyd hirdymor

Sut mae'n gweithio?

Bydd angen i chi, ffrind neu aelod o'ch teulu, neu'ch gofalwr (os oes gennych un), gwblhau'r Cynllun i roi gwybodaeth sylfaenol amdanoch, gan gynnwys:

 • eich prif gyflyrau iechyd
 • manylion cyswllt eich meddyg teulu
 • ble yn eich cartref y mae eich cynllun gofal a/neu fanylion eich presgripsiynau yn cael eu cadw

Beth ydym ni am i chi ei wneud?

 1. Lawrlwythwch dempled Fy Nghynllun Iechyd Gaeaf yma.
 2. Llenwch y cynllun mewn LLYTHRENNAU BRAS gan ddefnyddio beiro, a sicrhewch ei fod yn glir ac yn hawdd i'w ddarllen. Os ydych yn derbyn gofal gan unrhyw staff iechyd cymunedol ar hyn o bryd, gallant eich helpu i lenwi'r ffurflen pan fyddant yn ymweld â'ch cartref y tro nesaf.
 3. Dylech wneud yn siŵr eich bod yn cadw'ch cynllun mewn man amlwg fel y gall staff iechyd a gofal sy'n ymweld ei weld – defnyddiwch fagnet ar yr oergell neu arwyneb metel arall, neu ei roi ar fwrdd hysbysu.
 4. Os byddwch yn cael eich taro'n sâl a bod meddyg, nyrs neu barafeddyg yn dod i'ch cartref, byddant yn gallu gweld rhywfaint o wybodaeth sylfaenol amdanoch chi a'ch cyflyrau hirdymor. Bydd hyn yn eu helpu i ddechrau sgwrs â chi am y gofal a'r driniaeth y gallai fod eu hangen arnoch, a byddant yn gallu penderfynu sut fyddai orau i'ch helpu neu eich cefnogi.
 5. Os oes pobl eraill ar eich aelwyd a allai elwa ar y cynllun, dylai pob person lunio cynllun unigol a nodi’n glir ee Mr, Mrs neu eu henw cyntaf i ddangos pa gynllun sy'n perthyn i bwy.

Fel arall, os nad oes gennych fynediad at argraffydd i lawrlwytho Cynllun Iechyd y Gaeaf, gallwch e-bostio SixGoals.UrgentAndEmergencyCare@gov.cymru i becyn gael ei anfon atoch drwy'r post.

Beth arall allaf i ei wneud i gadw'n iach?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu taflen gyda rhagor o wybodaeth am sut y gallwch chi helpu i gadw eich hun a Chymru yn ddiogel rhag y coronafeirws y gaeaf hwn  - trowch at Taflen coronafeirws: diogelu Cymru y gaeaf hwn | LLYW.CYMRU i gael rhagor o wybodaeth.

Pwyntiau cyswllt defnyddiol eraill

Gall cadw mewn cysylltiad â’r bobl sy'n bwysig i ni wneud gwahaniaeth mawr i’r ffordd yr ydym yn teimlo, boed yn cyfarfod wyneb yn wyneb, neu yn dal i fyny ar y ffôn. Mae llawer o bobl hefyd wedi bod yn gwneud galwadau fideo yn ystod y pandemig, ac mae llawer o help ar gael i'ch cael chi ar-lein os yw hyn yn rhywbeth yr hoffech chi roi cynnig arno. Gallwch ddarganfod mwy am yr hyn sydd ar gael yn eich ardal trwy ffonio Cymunedau Digidol Cymru ar 0300 111 5050.

Os ydych chi'n teimlo ychydig yn unig ac yn dymuno cael sgwrs gyfeillgar gyda rhywun, gall Age Cymru helpu. Mae llawer o bobl wedi gwneud ffrindiau parhaol, neu wedi mwynhau sgwrs pan oedden nhw'n dymuno hynny, trwy eu gwasanaethau cyfeillgarwch. Ffoniwch 0300 303 44 98 i ddarganfod rhagor.

Os ydych chi’n poeni am sut rydych chi’n teimlo, neu yn teimlo eich bod chi’n cael trafferth gyda’ch iechyd meddwl, mae Llinell Gwrando Iechyd Meddwl CALL yn darparu llinell wrando a chymorth emosiynol cyfrinachol sydd ar agor 24/7. Gall CALL hefyd eich cyfeirio at gefnogaeth yn eich cymunedau ac ystod o wybodaeth ar-lein. Ffoniwch 0800 132 737, tecstiwch “help” i 81066 neu trowch at callhelpline.org.uk.

Mae Llinell Gymorth Dementia Cymru yn cynnig cymorth i'r sawl sy'n byw gyda Dementia a'u gofalwyr.  Mae’n cynnig cymorth emosiynol i unrhyw un, o unrhyw oedran, sy’n gofalu am rywun â Dementia yn ogystal ag aelodau eraill o’r teulu neu ffrindiau.  Ffoniwch 0808 808 2235, tecstiwch 81066 neu trowch at wefan llinell gymorth CALL.