I ddarganfod beth i'w wneud os credwch fod gennych symptomau, ewch i wiriwr symptomau Coronafeirws. Neu ymwelwch â’n tudalen gwyddoniadur, sydd â gwybodaeth cyffredinol a fideo BSL.

SYLWCH: Ar gyfer gwybodaeth ddiweddar am Coronafeirws (COVID-19) ymwelwch ag Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol y DU.

Deintyddion - gwybodaeth a cysylltau

Mae’r adran yma yn darparu gwybodaeth am wasanaethau deintyddol yng Nghymru.  Mae’n cynnwys cysylltiadau sy'n rhoi cyngor am fynediad at wasanaethau deintyddol ac yn rhoi manylion llinellau cymorth, yn cynnwys rhifau cyswllt mewn argyfwng allan o oriau ar gyfer pob ardal. Mae yma hefyd gysylltiadau i sefydliadau deintyddol cenedlaethol yn y DU, yn ogystal â gwybodaeth am y prif newidiadau sydd wedi digwydd yn y maes deintyddol o ganlyniad i gyflwyno cytundebau newydd yn 2006.

Y Cytundeb Deintyddol

Ers Ebrill 1af 2006 wnaeth cytundeb deintyddol newydd rhwng deintyddion a Byrddau Iechyd dilyn i newidiadau i systemau deintyddol yng Nghymru. Mae'r prif newidiadau yn effeithio ar y meysydd canlynol:

• Nid oes angen i gleifion GIG cofrestru gydag un deintydd penodol bellach, ond gall deintydd gadw rhestr o gleifion GIG y maent yn rhoi triniaeth reolaidd iddynt.  Os dydych eich deintydd bellach ddim yn cymryd cleifion GIG gall y deintydd cynnig triniaeth i chi fel claf preifat.  Bydd rhaid i chi benderfynu a ydych am dderbyn y cynnig neu chwilio am ddeintydd sy'n darparu triniaeth ar y GIG.  Ewch i Cwestiynau Cyffredin am Ddeintyddion i gael rhagor o wybodaeth.
• Mae tri thâl safonol am driniaeth GIG.  Ewch i ‘Cwestiynau Cyffredin am Ddeintyddion i gael rhagor o wybodaeth.
• Nid yw eich deintydd yn gyfrifol am ddarparu triniaeth y tu allan i oriau gwaith, cyfrifoldeb eich Bwrdd Iechyd yw hyn.


Rhifau a Chysylltiadau Defnyddiol
 
Bae Abertawe
Yn cynnwys Pen-y-Bont ar Ogwr, Gastell-nedd Port Talbot ac Abertawe
(24 awr) ffoniwch yn rhad ar GIG 111 neu  0845 46 47 Cyfradd lleol
 
Betsi Cadwaladr
Yn cynnwys Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Sir y Fflint a Wrexham
(24 awr) ffoniwch 0845 46 47

Llinell Gymorth Hywel Dda & Powys
Yn cynnwys Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Powys
(24 awr) ffoniwch 0845 46 47

Llinell Gymorth Aneurin Bevan
Yn cynnwys Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire, Casnewydd a Thorfaen 
 
Os nad ydych yn gallu dod o hyd wasanaethau deintyddol y GIG neu fod gofal deintyddol brys, gallwch gysylltu â Llinell Gymorth Ddeintyddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ar 01633 744387. Mae'r llinell gymorth ar agor o ddydd Llun i Gwener o 9am a 4pm.

Am gyngor deintyddol gyda'r nos, ar benwythnosau a gwyliau banc ffoniwch 01633 744387. Mae gwasanaeth cyngor yn unig o ddydd Llun i ddydd Gwener o 6.30pm i 10pm, 8am -10pm ar benwythnosau/gwyliau banc. Mae apwyntiadau deintyddol brys cyfyngedig ar gael ar benwythnosau a gwyliau banc.
 
Llinell Gymorth Caerdydd & Bro Taf
Yn cynnwys Caerdydd a Bro Morgannwg
Rhif ffôn ar gael 24 awr y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos - Caerdydd 02920 444500
 
Llinell Gymorth Cwm Taff
Yn cynnwys Rhondda Cynon Taff a Merthyr Tudful
9am-5pm Dydd Llun - Dydd Gwener ffoniwch 01443 680166
Yn ystod yr hwyr, penwythnosau a gwyliau banc ffoniwch 0300 1235060.
 
Cysylltiadau defnyddiol
 
 
Os na allwch ddod o hyd i ddeintydd GIG a bydd angen triniaeth brys, cysylltwch â'ch Llinell Gymorth Deintyddol leol (a ddangosir isod). Noder, dylech gysylltu â'r rhif ffôn/au ar gyfer y gwasanaeth sy'n cynnwys yr ardal yr ydych yn byw neu'n aros mewn.

Cynllun Gwen
www.designedtosmile.co.uk
Mae'r Cynllun Gwen yn rhaglen Gwella Iechyd Geneuol genedlaethol i wella iechyd deintyddol plant Cymru. Mae gwybodaeth ar y wefan ar: golchi dannedd, selio holltau, bwyta'n iach, sgrinio deintyddol a farnis fluoride


Sefydliad Iechyd Deintyddol Prydain
www.dentalhealth.org.uk
Sefydliad Iechyd Deintyddol Prydain yw’r elusen sy'n codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o iechyd deintyddol a geneuol. Mae hefyd yn darparu llinell gymorth ar 01788 539780 (ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Gwener o 9am tan 5pm) sy'n gallu darparu cyngor i gleifion ad ateb cwestiynau deintyddol.