Deintyddion - gwybodaeth a cysylltau

Mae’r adran yma yn darparu gwybodaeth am wasanaethau deintyddol yng Nghymru.  Mae’n cynnwys cysylltiadau sy'n rhoi cyngor am fynediad at wasanaethau deintyddol ac yn rhoi manylion llinellau cymorth, yn cynnwys rhifau cyswllt mewn argyfwng allan o oriau ar gyfer pob ardal. Mae yma hefyd gysylltiadau i sefydliadau deintyddol cenedlaethol yn y DU, yn ogystal â gwybodaeth am y prif newidiadau sydd wedi digwydd yn y maes deintyddol o ganlyniad i gyflwyno cytundebau newydd yn 2006.

Y Cytundeb Deintyddol

Ers Ebrill 1af 2006 wnaeth cytundeb deintyddol newydd rhwng deintyddion a Byrddau Iechyd dilyn i newidiadau i systemau deintyddol yng Nghymru. Mae'r prif newidiadau yn effeithio ar y meysydd canlynol:

• Nid oes angen i gleifion GIG cofrestru gydag un deintydd penodol bellach, ond gall deintydd gadw rhestr o gleifion GIG y maent yn rhoi triniaeth reolaidd iddynt.  Os dydych eich deintydd bellach ddim yn cymryd cleifion GIG gall y deintydd cynnig triniaeth i chi fel claf preifat.  Bydd rhaid i chi benderfynu a ydych am dderbyn y cynnig neu chwilio am ddeintydd sy'n darparu triniaeth ar y GIG.  Ewch i Cwestiynau Cyffredin am Ddeintyddion i gael rhagor o wybodaeth.
• Mae tri thâl safonol am driniaeth GIG.  Ewch i ‘Cwestiynau Cyffredin am Ddeintyddion i gael rhagor o wybodaeth.
• Nid yw eich deintydd yn gyfrifol am ddarparu triniaeth y tu allan i oriau gwaith, cyfrifoldeb eich Bwrdd Iechyd yw hyn.

Llinellau Cymorth Deintyddol
Os oes angen ichi ddod o hyd i Ddeintydd GIG neu os oes gennych broblem ddeintyddol frys, dylech gysylltu â'ch Llinell Gymorth Deintyddol leol. Dim ond ar gyfer y gwasanaeth sy'n cwmpasu'r ardal lle rydych chi'n byw neu'n aros ynddo y dylech gysylltu â'r rhif (au) ffôn.
 
Bae Abertawe
Yn cwmpasu Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.
Ffoniwch GIG 111 Cymru (24 awr / 7 diwrnod yr wythnos).
 
Betsi Cadwaladr
Yn cwmpasu Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.
Ffoniwch GIG 111 Cymru (24 awr / 7 diwrnod yr wythnos).
 
Hywel Dda
Yn cwmpasu Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion.
Ffoniwch GIG 111 Cymru (24 awr / 7 diwrnod yr wythnos).
 
Powys
Llinell Gymorth Deintyddol GIG Powys: 01597 828815
Mae llinell gymorth Deintyddol GIG Powys ar gael i aelodau'r cyhoedd nad oes ganddynt ddeintydd ac sydd ag ymholiadau, pryderon neu sydd angen cymorth i ddod o hyd i ddeintydd. Rhaid i gleifion sy'n cysylltu â'r llinell gymorth naill ai fod wedi'u cofrestru gyda Phractis Meddyg Teulu Powys neu fyw yn Powys.
Os oes gennych boen neu chwydd yn eich wyneb ac nad oes gennych ddeintydd dylech ffonio 111. Ni all y llinell gymorth drefnu apwyntiadau brys.
 
Llinell Gymorth Deintyddol Aneurin Bevan
Yn cwmpasu Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Torfaen.
Os na allwch ddod o hyd i wasanaethau deintyddol y GIG neu os oes angen gofal deintyddol brys arnoch, ffoniwch Linell Gymorth Deintyddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ar: 01633 744387.
Mae'r llinell gymorth ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.00am a 4.00pm.
Penwythnosau a gwyliau banc: Am gyngor deintyddol ffoniwch: 01633 744387.
Mae gwasanaeth cyngor yn unig o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 6.30pm a 10.00pm ac ar benwythnosau / gwyliau banc rhwng 8.00am a 10.00pm.
Mae nifer gyfyngedig o apwyntiadau deintyddol brys ar gael ar benwythnosau a gwyliau banc ac fe'u trefnir trwy'r llinell gymorth.
 
Llinell Gymorth Deintyddol Caerdydd a'r Fro
Yn cwmpasu Caerdydd a Dyffryn Morgannwg
Ffoniwch: 029 2044 4500 (24 awr / 7 diwrnod yr wythnos).
 
Llinell Gymorth Deintyddol Cwm Taf Morgannwg
Dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.00am a 5.00pm:
  • Dylai pobl sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr ffonio: 01443 680166. Yn ystod cyfnodau y tu allan i oriau hy gyda'r nos, ar benwythnosau a gwyliau banc yn unig:
  • Dylai pobl sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful ffonio: 0300 1235060.
  • Dylai pobl sy'n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr ffonio GIG 111.
 
Cysylltiadau defnyddiol
  • Rhaglen ataliol ar gyfer plant o'u genedigaeth: Mae hyn yn cynnwys ystod eang o weithwyr proffesiynol, gan gynnwys ymwelwyr iechyd a gwasanaethau blynyddoedd cynnar eraill. Y nodau yw helpu i ddechrau arferion da yn gynnar trwy roi cyngor i deuluoedd â phlant ifanc, darparu brwsys dannedd a phast dannedd, ac annog mynd i bractis deintyddol cyn pen-blwydd cyntaf plentyn.
  • Rhaglen ataliol ar gyfer plant Meithrin ac Ysgol Gynradd: Mae hyn yn cynnwys cyflwyno rhaglenni brwsio dannedd a farnais fflworid yn y feithrinfa ac yn yr ysgol i blant er mwyn helpu i amddiffyn dannedd rhag pydru.

Sefydliad Iechyd y Geg
Mae'r Sefydliad Iechyd y Geg yn elusen annibynnol (nid er elw) sy'n ymroddedig i wella iechyd a lles y geg ledled y byd, gan ddarparu cyngor arbenigol, annibynnol a diduedd ar bob agwedd ar iechyd y geg yn uniongyrchol i'r rhai sydd ei angen fwyaf.