Fy Iechyd I

Cynllun sy'n cael ei gynnal ar hyd y flwyddyn i helpu pobl â chyflyrau corfforol neu iechyd meddwl hirdymor a'u gofalwyr i roi gwybodaeth glir i staff iechyd a gofal a allai fod angen ymweld â nhw yn eu cartrefi mewn argyfwng.

Fy Iechyd I

Fel rhan o'r ymgyrch Dewis Doeth, rydym wedi cyflwyno menter i helpu pobl â chyflyrau iechyd hirdymor a'u gofalwyr. Bydd Fy Iechyd I yn rhannu gwybodaeth sylfaenol gyda gweithwyr iechyd a gofal sy'n ymweld â'r cartref ynglŷn â:

 • chyflwr yr unigolyn
 • y cymorth mae'n ei gael
 • y cyngor mae wedi'i gael
 • manylion cyswllt allweddol ar gyfer cymorth iechyd a gofal

Ar gyfer pwy mae'r cynllun?

Nod y cynllun yw helpu:

 • unrhyw un sy'n byw â phroblem gorfforol neu iechyd meddwl hirdymor
 • pobl hŷn ag anghenion iechyd
 • unrhyw un a allai fod angen cymorth gan staff iechyd
 • gofalwyr cofrestredig ac aelodau'r teulu sy'n gofalu am bobl â chyflyrau iechyd hirdymor

Sut mae'n gweithio?

Byddwch chi, cyfaill neu aelod o'ch teulu neu eich gofalwr (os oes gennych un) yn nodi gwybodaeth sylfaenol amdanoch chi eich hun ar Fy Iechyd I, gan gynnwys:

 • eich prif gyflyrau iechyd
 • manylion cyswllt eich meddyg teulu
 • ble yn eich cartref y mae eich cynllun gofal a/neu fanylion eich presgripsiynau yn cael eu cadw.

Beth ydym ni am i chi ei wneud?

 1. Gallwch gael copi o dempled Fy Iechyd I yma
 2. Llenwch y cynllun mewn LLYTHRENNAU BRAS gan ddefnyddio beiro, a sicrhewch ei fod yn glir ac yn hawdd i'w ddarllen. Os ydych yn derbyn gofal gan unrhyw staff iechyd cymunedol ar hyn o bryd, gallant eich helpu i lenwi'r ffurflen pan fyddant yn ymweld â'ch cartref y tro nesaf.
 3. Dylech wneud yn siŵr eich bod yn cadw'ch cynllun mewn man amlwg fel y gall staff iechyd a gofal sy'n ymweld ei weld – defnyddiwch fagnet ar yr oergell neu arwyneb metel arall, neu ei roi ar fwrdd hysbysu.
 4. Os byddwch yn cael eich taro'n sâl a bod meddyg, nyrs neu barafeddyg yn dod i'ch cartref, byddant yn gallu gweld rhywfaint o wybodaeth sylfaenol amdanoch chi a'ch cyflyrau hirdymor. Bydd hyn yn eu helpu i ddechrau sgwrs â chi am y gofal a'r driniaeth y gallai fod eu hangen arnoch, a byddant yn gallu penderfynu sut fyddai orau i'ch helpu neu eich cefnogi.
 5. Os oes pobl eraill ar eich aelwyd a allai elwa ar y cynllun, dylai pob person lunio cynllun unigol a nodi’n glir ee Mr, Mrs neu eu henw cyntaf i ddangos pa gynllun sy'n perthyn i bwy.

Gallwch naill ai gael copi o dempled Fy Iechyd I ymaChooseWell@gov.wales i ofyn am becyn Fy Iechyd I drwy'r post.

Beth arall allaf i ei wneud i gadw'n iach?

Gall pob un ohonom gadw'n iach drwy ddewis y gwasanaeth iechyd cywir ar gyfer ein salwch neu'n hanaf. Mae gwefan Dewis Doeth yn gallu eich helpu i ddod o hyd i'r opsiwn gorau ar eich cyfer chi a'ch teulu.

Cliciwch yma i gael gwybodaeth am yr ymgyrch Dewis Doeth.

Gallwch hefyd ffonio:

•           Galw Iechyd Cymru i gael cyngor am ddim ar unrhyw adeg ar 0845 46 47

•           111 os yw ar gael yn eich ardal.

Dyma ragor o awgrymiadau iechyd ichi eu lawrlwytho: