Gwybodaeth Cymru Gyfan

Mae’r wybodaeth sy’n cael ei dal am fferyllfeydd a’i wasanaethau yn cael eu cyflenwi i ni gan y bas data fferyllfeydd am Gymru gyfan. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu bryderon am y wybodaeth sydd yma, cysylltwch y fferyllfeydd yna os gwelwch yn dda.

Dim ond ar gyfer pobl nad oes ganddynt symptomau coronafeirws y mae profion llif ochrol cyflym.  Peidiwch â mynd i'ch Fferyllfa Gymunedol ar gyfer pecynnau prawf llif ochrol os oes gennych symptomau. Os oes gennych symptomau COVID-19 mae angen i chi hunanynysu ac archebu prawf PCR.
Sut mae profion llif ochrol yn gweithio a phryd y dylid eu defnyddio: https://llyw.cymru/profion-llif-unffordd-covid-19-ar-gyfer-pobl-heb-symptomau?_ga=2.113610567.158633004.1626174705-97247977.1607760736
Pwy a sut y gall pobl gael gafael ar brofion llif ochrol: https://llyw.cymru/cael-profion-llif-unffordd-covid-19-cyflym-os-nad-oes-gennych-symptomau?_ga=2.9407349.158633004.1626174705-9724797.1607760736
Profion Covid (PCR ac ALFf), pryd i'w defnyddio a sut i'w cael: https://llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19?_ga=2.42315621.158633004.1626174705-97247977.1607760736

Yn ystod cyfnodau y tu allan i oriau h.y. ar ôl 5.30pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a thrwy'r dydd Dydd Sul/Gwyliau Banc, defnyddiwch yr hidlydd gwasanaeth y tu allan i oriau i ddod o hyd i Fferyllfeydd sy'n darparu gwasanaethau y tu allan i oriau.

Gwasanaethau yn agos atoch chi

Please select
Please enter your full postcode, town/city or service name
Defnyddiwch yr adran yma i ddod o hyd i wybodaeth am fferyllfeydd yng Nghymru, gan gynnwys manylion cysylltu, oriau agor a gwasanaethau a ddarparir. Os oes angen gwasanaethau arnoch fel prawf pwysedd gwaed a cholesterol, sy'n cael eu cynnig yn breifat, cysylltwch â'r fferyllfa.

Sut mae ei ddefnyddio
I chwilio am Fferyllfa, dewiswch opsiwn o’r adran ‘Ffilteri gyda’ a rhowch côd post neu dref/dinas yn y blwch.

Gwnewch yn siwr eich bod yn cysylltu â’r fferyllfa cyn teithio i gadarnhau ei fod ar agor a bod y cynhyrchion sydd arnoch chi eu hangen ar gael.

Fferyllfa tu allan i oriau

Ar gyfer manylion fferyllfeydd sy’n agored tu allan i oriau (ar ôl 5.30 pm dydd Llun i ddydd Sadwrn a drwy’r dydd pob dydd Sul / Gwyliau banc) cliciwch 'Gwasanaeth Tu allan i Oriau' o dan yr adran ‘Ffilteri gyda’ a nodwch y cod post neu dref / dinas. Ystyrir bod dydd Sadwrn yn ddiwrnod gwaith arferol, ond gwiriwch amseroedd agor cyn teithio gan fod rhai fferyllfeydd yn agored am ychydig oriau.

Caiff rhai fferyllfeydd eu comisiynu i ddarparu Gwasanaeth Cyflenwi Meddyginiaethau Brys rhad ac am ddim i gleifion sydd wedi gorffen eu meddyginiaeth (yn ddibynnol i amodau) pan fo eu meddygfa ar gau e.e. ar wyl y banc, ar y penwythnos neu mewn rhai ardaloedd, ar ôl 6.30 pm dydd Llun i ddydd Gwener. Mae'r gwasanaeth ar gyfer cleifion sydd ag angen brys ac ni allent aros nes bod eu practis meddyg teulu yn ailagor. Mae’n ddibynnol ar ba ardal Bwrdd Iechyd rydych chi'n byw ynddo.

Bydd angen i gleifion dangos tystiolaeth i'r fferyllydd eu bod wedi'u rhagnodi meddyginiaeth o’r blaen e.e. paced gwag / cynhwysydd gydag enw ar y label.

Gall fferyllfeydd sydd heb eu comisiynu i ddarparu’r gwasanaeth hwn am ddim darparu cyflenwad brys ond codir tâl am hyn. Ad-dalir y gost ar ôl derbyn presgripsiwn ar gyfer y feddyginiaeth a ddarperir.

I ddod o hyd i fferyllfa sy’n cynnig Gwasanaeth Cyflenwi Meddyginiaethau Brys, defnyddiwch ein cyfleuster chwilio am fferyllfa. Bydd yr hidlydd tu allan i oriau hefyd yn dangos fferyllfeydd sy'n cynnig 'Gwasanaeth Cyflenwi Meddyginiaeth Brys'.

Noder, ar gyfer cleifion sy'n byw yn ardal Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan, mae'r gwasanaeth hwn ar gael yn unig drwy'r Gwasanaeth Meddyg teulu tu allan i oriau.

Meddyginiaethau brys ar gyfer gofal lliniarol - “Just in Case Box”
Gall cleifion a nodwyd eu bod angen cymorth gofal lliniarol yn y cartref gytuno i gael “Just In Case Box”. Mae’r blwch a ragnodwyd gan y meddyg teulu yn cael ei ddarparu gan fferyllfeydd cymunedol sy’n cymryd rhan yn y cynllun. Ni fwriedir defnyddio’r blwch ar unwaith, mae i’w gadw yng nghartref y claf nes bod dirywiad mewn rheoli'r symptomau yn golygu bod angen i’w ddefnyddio h.y. y blwch yn cael ei ddarparu rhag ofn ei fod ei angen.

Atal Cenhedlu Brys
Defnyddiwch y ffilter “Darparu dulliau atal cenhedlu brys (EC)” i ddod o hyd i fferyllfeydd sy'n darparu y bilsen atal cenhedlu brys. Mae rhai fferyllfeydd yn darparu dulliau atal cenhedlu brys yn rhad ac am ddim, cysylltwch â'r fferyllfa yn uniongyrchol cyn mynd yno am fwy o fanylion.

Brechiad Ffliw GIG
Os ydych yn 18 oed a throsodd ac mewn grwp sy’n gymwys i gael y brechiad ffliw GIG, am ddim gan eich meddyg eleni, efallai y byddwch yn gallu ymweld â fferyllfa i’w derbyn yn lle.

Bydd fferyllwyr sydd wedi'u hyfforddi yn sicrhau ei fod yn ddiogel ac yn briodol i chi gael y brechiad drwy ofyn i chi lenwi holiadur. Cyn teithio, dylech gysylltu â’r fferyllfa i sicrhau eich bod yn perthyn i un o’r grwpiau sy’n gallu cael y pigiad ffliw (gall hyn amrywio rhwng fferyllfeydd yn dibynnu ar y cytundeb sydd ganddynt gyda’r Bwrdd Iechyd lleol) ac i sicrhau bod y fferyllydd yn gallu cynnig apwyntiad i chi pan fyddwch yn cyrraedd.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun mân anhwylderau, cliciwch yma.