Gofynnwch eich Cwestiynau Iechyd

Nid yw'r Gwasanaeth hwn yn addas os ydych chi (neu'r person rydych chi'n gofyn amdano) yn teimlo'n sâl neu'n dioddef o symptomau.  Os ydych chi neu rywun arall yn teimlo’n sâl nawr, ffoniwch eich Meddyg Teulu neu GIG 111 Cymru (os ar gael yn eich ardal) neu 0845 46 47.

Gallwch ofyn unrhyw gwestiwn am iechyd a byddwn yn ymateb i’ch ymholiad o fewn pump diwrnod gwaith (dydy diwrnodau gwaith ddim yn cynnwys ddydd Sadwrn, dydd Sul a Gwyliau Banc). 

Gallwn ateb cwestiynau am:

# Cyflyrau cyffredin 
# Gwasanaethau GIG a grwpiau cefnogi lleol
# Hawliau cleifion a help gyda chostau iechyd
# Cyflyrau tymor hir, ffordd o fyw iach a llawer mwy

Ni allwn ateb cwestiynau os:

#  Rydych chi (neu'r person rydych chi'n gofyn amdano) yn sâl ac mae ganddynt symptomau 
# Ydych chi neu'r person mae'r ymholiad amdano yn byw y tu allan i'r DU
 

COVID-19 Coronafeirws

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 (Coronafeirws), ewch i wefan Llywodraeth Cymru. Mae'r wefan yn darparu manylion yn ymwneud â'r sefyllfa bresennol yn y DU, manylion am y firws, symptomau, canllawiau pellhau cymdeithasol ar gyfer pobl agored i niwed a manylion am hunan ynysu.

Gwiriwch a oes angen help meddygol arnoch

Os nad oes gennych symptomau, nid oes angen i chi ffonio 111.  Defnyddiwch wasanaeth gwirio symptomau COVID-19 (Coronafeirws) gwefan GIG 111 Cymru.  Bydd y gwiriwr symptomau yn gofyn set o gwestiynau penodol i chi ac yn dweud wrthych beth i'w wneud nesaf.   

Nid oes angen i chi gysylltu â 111 i roi gwybod i ni am gysylltiad posibl ag achosion a gadarnhawyd neu hanes teithio.  Ni allwn drefnu i chi gael prawf COVID-19.  Bydd angen i chi gysylltu â'r gwasanaeth 119 naill ai dros y ffôn drwy ffonio 119 neu ar-lein.

Pwrpas gwasanaeth ymholiadau GIG 111 Cymru yw ymateb i ymholiadau gwybodaeth iechyd yn unig. Bydd cynghorwyr gwybodaeth iechyd medrus yn ceisio ymateb i'ch ymholiad o fewn pump niwrnod gwaith.

Sylwch na allwn ymateb i unrhyw ymholiadau ynghylch symptomau rydych chi neu rywun arall yn profi. Os ydych chi'n profi symptomau newydd neu ail-gychwyn, yn aros am ddiagnosis neu os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'ch triniaeth, cysylltwch â'ch darparwr gofal iechyd neu ffoniwch GIG 111 Cymru (os yw ar gael yn eich ardal chi) neu 0845 46 47. Mae taliadau galwad i 111 yn rhad ac am ddim. Mae galwadau i 0845 46 47 o linellau tir a ffonau symudol yn costio 2c y funud, bydd hyn yn ychwanegol at dâl mynediad darparwyr ffôn.

Ble bydd hynny'n bosibl, byddwn yn darparu cysylltiadau i wefannau sy'n cynnig gwybodaeth yn y Gymraeg, fodd bynnag os na ellir dod o hyd i ffynhonnell Gymraeg, anfonir cyswllt i wefannau Saesneg,

Nid yw’r wybodaeth a ddarperir i fod i amnewid ymgynghoriad gyda gweithiwr iechyd proffesiynol, a ni allwn warantu fod yr wybodaeth rydym yn darparu yn mynd i gwrdd a'ch angenion iechyd/meddygol.

Ni all GIG 111 Cymru warantu diogelwch yr ymholiadau gwybodaeth sy’n cael eu rhoi ar y wefan. Mae’n bosibl y gall rywun ar wahân i ni neu chi ei ddarllen .

Pan fydd yn ymateb i ymholiad, ni all GIG 111 Cymru fod yn gyfrifol am ddosbarthiad yr e-bost i flwch e-bost y defnyddiwr. Gofynnir i ddefnyddwyr beidio ag ateb negeseuon e-bost a dderbyniwyd oddi wrth GIG 111 Cymru, ond i ddanfon ymholiad newydd drwy ddefnyddio ffurflen Gwasanaeth Ymholiad Ar-lein.

Efallai y bydd GIG 111 Cymru yn defnyddio’r ymholiadau gwybodaeth i greu adroddiad i fonitro a datblygu’r safle. Bydd y data sy’n cael ei ddefnyddio yn ddienw ac yn hollol gyfrinachol.

Ar ôl i’ch ymholiad gael ei gyflwyno’n llwyddiannus, bydd y dudalen ar y we yn nodi y derbyniwyd eich ymholiad. Os nad ydych wedi derbyn ymateb o fewn pump niwrnod gwaith, danfonwch eich ymholiad eto os gwelwch yn dda.