Symptomau a beth i'w wneud

Edrychwch ar y wybodaeth hon mewn fformatau hygyrch â nifer o ieithoedd

Gwiriwch a oes gennych symptomau coronafeirws

Peidiwch â mynd i leoedd fel meddygfa, fferyllfa neu ysbyty os ydych chi'n meddwl y gallai fod gennych y coronafeirws. Arhoswch gartref.

Defnyddiwch y gwasanaeth coronafeirws ar-lein GIG 111 Cymru os oes gennych naill ai:

 • tymheredd uchel - mae hyn yn golygu eich bod chi'n teimlo'n boeth i gyffwrdd ar eich brest neu'ch cefn (nid oes angen i chi fesur eich tymheredd)
 • peswch parhaus newydd - mae hyn yn golygu pesychu llawer am fwy nag awr, neu 3 phwl pesychu neu fwy mewn 24 awr (os oes gennych beswch fel arfer, gallai fod yn waeth na'r arfer)
 • colled neu newid i'ch synnwyr arogli neu flasu - mae hyn yn golygu eich bod wedi sylwi na allwch arogli na blasu unrhyw beth, neu fod pethau'n arogli neu'n blasu'n wahanol i'r arfer

Mae gan y rhan fwyaf o bobl â'r coronafeirws o leiaf un o'r symptomau hyn.

Bydd y gwasanaeth coronafeirws ar-lein GIG 111 Cymru yn gofyn am eich symptomau ac yn dweud wrthych beth i'w wneud.

Defnyddiwch y Gwiriwr Symptomau Coronafeirws i ddarganfod beth i'w wneud.

Ffoniwch GIG 111 Cymru dim ond os na allwch gael help ar-lein.PEIDIWCH ag oedi cyn galw 111 os ydych chi’n datblygu unrhyw symptomau newydd sy’n gwaethygu.

Cael prawf
Os oes gennych chi symptomau Covid-19 mae'n rhaid i chi gael prawf. Os yw canlyniad y prawf yn bositif, byddwch yn cael mwy o wybodaeth am y camau nesaf. Os yw canlyniad y prawf yn negyddol, mae hyn yn golygu eich bod mewn risg isel o gael coronafeirws. I wneud cais am brawf Coronafeirws, yna ffoniwch 119 neu cliciwch yma https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws. Mae angen i chi gael y prawf yn ystod y 5 diwrnod cyntaf o gael symptomau. Y peth gorau yw gwneud cais am y prawf yn ystod y 3 diwrnod cyntaf oherwydd gall gymryd 1 neu 2 ddiwrnod i'w drefnu.

Profi, Olrhain, Diogelu

I gael mwy o wybodaeth am ap COVID-19 y GIG, profi ac olrhain cysylltiadau cliciwch yma.

Babanod a phlant

Ffoniwch GIG 111 Cymru i gael cyngor os ydych chi'n poeni am fabi neu blentyn.

Os ydyn nhw'n ymddangos yn sâl iawn, yn gwaethygu neu os ydych chi'n meddwl bod rhywbeth difrifol o'i le, ffoniwch 999.

Peidiwch ag oedi cyn cael help os ydych chi'n poeni. Credwch yn eich greddf.

^^ Yn ôl i’r brig

Gwybodaeth hunan ynysu

Darllenwch gyngor Llywodraeth Cymru Aros gartref: canllawiau i aelwydydd â coronafeirws posibl.

^^ Yn ôl i’r brig

Coronafeirws a plant

Gall plant gael coronafeirws (COVID-19), ond mae'n ymddangos eu bod yn ei gael yn llai aml nag oedolion ac fel arfer mae'n llai difrifol.

Beth i'w wneud os oes gan eich plentyn symptomau coronafeirws

Symptomau coronafeirws yw:

 • tymheredd uchel
 • peswch parhaus newydd - mae hyn yn golygu pesychu llawer, am fwy nag awr, neu 3 phwl pesychu neu fwy mewn 24 awr
 • colled neu newid i synnwyr arogli neu flasu - mae hyn yn golygu na all arogli na blasu unrhyw beth, neu fod pethau'n arogli neu'n blasu'n wahanol i'r arfer

Ffoniwch GIG 111 Cymru os oes gan eich plentyn y symptomau hyn.

Beth i'w wneud os yw'ch plentyn yn ymddangos yn sâl iawn

Bydd plant a babanod yn dal i gael salwch a all eu gwneud yn sâl iawn yn gyflym. Mae'n bwysig cael cymorth meddygol os bydd ei angen arnoch.

Ffoniwch GIG 111 Cymru neu eich meddygfa os yw'ch plentyn:

 • o dan 3 mis oed a bod ganddo dymheredd o 38C neu uwch, neu os ydych chi'n meddwl bod ganddo dwymyn
 • yn 3 i 6 mis oed a bod ganddo dymheredd o 39C neu uwch, neu os ydych chi'n meddwl bod ganddo dwymyn
 • yn dangos arwyddion eraill o salwch, fel brech, yn ogystal â thymheredd uchel (twymyn)
 • â thymheredd uchel sydd wedi para am 5 diwrnod neu fwy
 • ddim eisiau bwyta, neu ei fod yn ddi-hwyl a'ch bod chi'n poeni
 • â thymheredd uchel nad yw'n dod i lawr gyda paracetamol
 • yn ddadhydredig - er enghraifft, nid yw cewynnau'n wlyb iawn, llygaid suddedig, a dim dagrau wrth grio

Ffoniwch 999 os yw'ch plentyn:

 • â gwddf stiff
 • mae brech nad yw'n pylu pan fyddwch chi'n pwyso gwydr yn ei herbyn (defnyddiwch y "prawf gwydr" o Meningitis Now)
 • yn cael ei drafferthu gan olau
 • yn cael trawiad neu ffit am y tro cyntaf (ni all roi'r gorau i ysgwyd)
 • mae ei ddwylo a'i draed yn anarferol o oer
 • mae ei groen yn welw, blotiog, glas neu lwyd
 • mae ei gri yn wan, uchel, nad yw fel ei gri arferol
 • yn gysglyd ac yn anodd ei ddeffro
 • yn cynhyrfu'n fawr (nid yw'n stopio crio) neu'n ddryslyd
 • yn ei chael hi'n anodd anadlu ac yn sugno ei stumog i mewn o dan ei asennau
 • mae man meddal ar ei ben sy'n troi tuag allan
 • nid yw'n ymateb fel mae'n arfer ymateb, neu does dim diddordeb ganddo mewn bwydo neu weithgareddau arferol
^^ Yn ôl i’r brig

Menywod beichiog a rhieni newydd

Mae'n naturiol teimlo amrywiaeth o emosiynau pan fyddwch yn feichiog, yn dod yn rhieni newydd neu'n rhiant i blentyn ifanc.  Mae newidiadau i wasanaethau a'r arferion dyddiol wedi achosi straen a phryder ychwanegol i rai pobl.  Er mwyn helpu i leddfu eich pryderon, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi ateb rhai o'ch cwestiynau cyffredin.

^^ Yn ôl i’r brig

Brechlyn

Mae taflenni am y brechlyn COVID-19 ar gael yma.

Cliciwch yma i ddarllen y wybodaeth ddiweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru am y frechlyn.

 

 

^^ Yn ôl i’r brig

Covid hir

Os ydych wedi cael symptomau COVID-19 am fwy na 4 wythnos NEU yn poeni am symptomau parhaus cliciwch yma Ap Adfer COVID-19 a dolenni i Fyrddau Iechyd Lleol.

^^ Yn ôl i’r brig

Mwy o wybodaeth

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn gweithio’n galed i gadw ei staff yn ddiogel ac amddiffyn pobl Cymru yn ystod y pandemig coronafeirws. Wrth i ni barhau i ddilyn arweiniad Llywodraeth y DU, efallai y byddwch chi'n gweld ein criwiau'n gwisgo dillad ac offer amddiffynnol sy'n edrych yn wahanol i'n gwisg werdd arferol. Os gwelwch rai ohonom yn gwisgo ffedogau, masgiau neu siwtiau gwyn, peidiwch â phoeni. Gelwir hyn yn Gyfarpar Diogelu Personol (PPE) ac fe'i defnyddir i gadw ein staff a'n cleifion yn ddiogel.

Beth yw PPE?
Mae Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) yn ddillad ac offer arbennig a wisgir gan ein criwiau i leihau ac atal y risg o drosglwyddo halogiad i'n staff, cleifion a'r offer cyfagos.

A oes gwahanol fathau o PPE?
Defnyddir gwahanol lefelau o PPE yn dibynnu ar ba mor fawr yw'r risg bosibl o haint a halogiad.

Menig, ffedogau a masgiau wyneb tafladwy yw'r mathau mwyaf cyffredin o PPE rydych chi'n debygol o weld ein criwiau'n eu gwisgo. O dan rai amodau, gallent hefyd wisgo rhyw fath o amddiffyniad llygad a siwt un darn â chwfl gwyn.

Pryd fydd eich criwiau'n gwisgo PPE?
Bydd angen i'n criwiau leihau'r risg o drosglwyddo trwy wisgo'r PPE priodol. Sicrhewch, os gwelwch staff ambiwlans yn gwisgo PPE, ni fydd o reidrwydd yn golygu bod gan y claf Covid-19.

Beth os ydyn nhw'n cyrraedd ac nad ydyn nhw'n gwisgo PPE?
Oni bai ein bod wedi cael ein hysbysu neu'n amau y gallai fod gan glaf symptomau coronafeirws, yna efallai na fydd ein criw ymateb yn gwisgo PPE pan fyddant yn cyrraedd. Bydd ein staff bob amser yn cynnal arferion hylendid da arferol p'un a yw PPE yn briodol ai peidio.

A ddylwn i ffonio 999 os oes gen i symptomau coronafeirws?
Os oes gennych symptomau coronafeirws (tymheredd uchel neu beswch parhaus newydd), defnyddiwch y gwiriwr symptomau coronafeirws.

Ffoniwch 999 dim ond os oes gennych argyfwng sy'n peryglu bywyd - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dweud wrth y person sy'n cymryd galwadau os ydych chi'n meddwl bod gennych chi symptomau coronafeirws.

Gwybodaeth a chyngor gan y Llywodraeth

Gwybodaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru (datganiadau a data diweddaraf)

^^ Yn ôl i’r brig

Gwybodaeth yn BSL

Mae'r fideo canlynol yn rhoi gwybodaeth am y coronafeirws (COVID19) yn Iaith Arwyddion Prydain (BSL) 

^^ Yn ôl i’r brig

Gwybodaeth mewn ieithoedd eraill

Taflen wybodaeth Coronavirus (COVID-19) - ar gael mewn print bras, hawdd ei ddarllen ac ieithoedd eraill. Taflen ar beth i'w wneud i helpu i atal lledaeniad coronafirws, gan gynnwys gwybodaeth am symptomau a chefnogaeth y llywodraeth.

^^ Yn ôl i’r brig


Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon wedi'i haddasu gan GIG Cymru o gynnwys gwreiddiol a ddarparwyd gan NHS UK wefan y GIG nhs.uk
Dyddiad diweddaru diwethaf: 24/01/2021 16:01:55