Vaccination menu links


Vaccinations Home

Dyma restr wirio o’r brechiadau sy’n cael eu cynnig fel mater o drefn ac yn rhad ac am ddim i bawb yn y DU ar y GIG, a’r oedrannau y dylent gael eu gweini yn ddelfrydol.

Os nad ydych yn siŵr a ydych chi neu eich plentyn wedi cael eich holl frechiadau angenrheidiol, gofynnwch i’ch meddyg teulu neu nyrs practis ddod o hyd i’r wybodaeth ar eich rhan. Mae’n bosibl y byddwch yn gallu “dal i fyny” yn hwyrach yn ystod eich bywyd.

Ceisiwch wneud yn siŵr eich bod chi neu eich plentyn yn cael eich brechiadau ar amser er mwyn sicrhau eich bod yn ddiogel. Os na fyddwch yn gallu mynychu meddygfa eich meddyg teulu pan mae’n bryd i chi gael brechiad, trafodwch y sefyllfa gyda’ch meddyg. Mae’n bosibl y byddwch yn gallu trefnu cael eich brechiad mewn lleoliad gwahanol.

2 fis

Brechlyn 6-mewn-1 (DTaP/IPV/Hib) - mae’r chwistrelliad hwn yn cynnwys brechiadau sy’n amddiffyn yn erbyn pum afiechyd gwahanol: difftheria, tetanws, y pâs (pertussis), polio a’r ffliw Haemophilus math b (neu ‘Hib’ - haint bacteriol sy’n gallu achosi niwmonia difrifol neu feningitis mewn plant ifanc) a hepatitis B.

Brechlyn niwmonia (PCV)

Brechlyn Rotavirus

Brechlyn Men B (o 1 Medi 2015)

3 mis

Brechlyn 6-mewn-1 (DTaP/IPV/Hib), ail ddos

Brechlyn Rotavirus, ail ddos

4 mis

Brechlyn 6-mewnn-1 (DTaP/IPV/Hib), trydydd dos

Brechlyn niwmonia (PCV), ail ddos

Brechlyn Men B, ail ddos (o 1 Medi 2015)

12-13 mis

Pigiad Hib/Men C, un dos yn cynnwys brechlyn meningitis C a Hib (pedwerydd dos)

Brechlyn y frech goch, clwy’r pennau a rwbela (MMR), pigiad unigol

Brechlyn niwmonia (PCV), trydydd dos

Brechlyn Men B, trydydd dos (o 1 Medi 2015)

Brechlyn ffliw blynyddol i blant

Brechlyn ffliw plant (blynyddol)

O 3 mlwydd oed a 4 mis (tan ddechrau yn yr ysgol)

Brechlyn y frech goch, clwy’r pennau a rwbela (MMR), ail ddos

Pigiad atgyfnerthol 4-mewn-1 cyn-ysgol (DTaP/IPV), un dos yn cynnwys brechiadau yn erbyn difftheria, tetanws, y pâs (pertussis) a pholio

12-13 mlwydd oed (merched yn unig)

Brechlyn HPV, sy'n amddiffyn rhag canserau a achosir gan HPV a dafadennau gwenerol - un pigiad

13-18 mlwydd oed

Pigiad atgyfnerthol 3-mewn-1 i bobl ifanc yn eu harddegau (Td/IPV), un dos yn cynnwys brechiadau yn erbyn difftheria, tetanws a pholio

Brechlyn Men ACWY

19-25 mlwydd oed (myfyrwyr am y tro cyntaf yn unig)

Brechlyn Men ACWY

Oedolion

Brechlyn yr eryr

65+ mlwydd oed

Ffliw (bob blwyddyn)

Brechlyn niwmonia (PPV)

Brechiadau i grwpiau arbennig

Mae yna rai brechiadau nad ydynt ar gael fel mater o drefn i bawb ar y GIG, er eu bod nhw ar gael i bobl sy’n rhan o grwpiau risg penodol, er enghraifft menywod beichiog, pobl â chyflyrau iechyd hirdymor a gweithwyr gofal iechyd

Mae’r rhai ychwanegol yn cynnwys brechiadau hepatitis B, brechlyn TB a brechlyn brech yr ieir.

Brechiadau teithio

Mae’n bosibl cael rhai brechiadau teithio yn rhad ac am ddim ar y GIG yn eich meddygfa leol. Mae’r rhain yn cynnwys brechlyn hepatitis A, brechlyn teiffoid a brechlyn colera. Mae brechiadau teithio eraill, er enghraifft brechlyn y dwymyn felen, ar gael yn breifat yn unig. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn ein hadran ar frechiadau teithio.


Last Updated: 01/04/2017 09:00:00
The information on this page has been adapted by NHS Wales from original content supplied by NHS UK NHS website nhs.uk