Cysylltu â ni

Os oes gennych argyfwng meddygol, problem ddifrifol neu broblem sy’n fygythiad i fywyd ffoniwch 999.

Dyma rai enghreifftiau o argyfwng:

  • Bod yn anymwybodol
  • Ei chael hi'n anodd anadlu
  • Amau trawiad ar y galon
  • Colli gwaed yn drwm
  • Anaf difrifol
  • Llosg difrifol

Os ydych chi'n teimlo'n sâl ond nid argyfwng meddygol yw'r broblem, ffoniwch GIG 111 Cymru (ar gael ar hyn o bryd yn yr ardaloedd bwrdd iechyd canlynol - Hywel Dda, Powys, Aneurin Bevan a Bae Abertawe - gan gynnwys Pen-y-bont ar Ogwr). Os ydych y tu allan i'r ardal hon, ffoniwch 0845 46 47. Er diogelwch cleifion, cofnodir pob galwad. Mae galwadau i GIG 111 Cymru yn rhydd o linellau tir a ffonau symudol. Mae galwadau i 0845 46 47 yn costio 2c y funud, bydd hyn yn ychwanegol at dâl mynediad darparwyr ffôn.

111 Gwasanaeth i bobl fyddar a thrwm eu clyw


Mae InterpreterNow yn wasanaeth sy'n galluogi defnyddwyr byddar (a chlyw) Iaith Arwyddion Prydain [BSL] i gyfathrebu â phobl sy'n clywed trwy gyfieithydd BSL ar-lein. Gellir defnyddio InterpreterNow trwy cyfrifiadur, neu trwy'r ap InterpreterNow ar eich ffôn smart neu dabled.
Ar ôl i chi gysylltu â'r gwasanaeth InterpreterNow, bydd y cyfieithydd ar y pryd yn cysylltu â ni dros y ffôn ac yn trosglwyddo'ch sgwrs gydag aelod o'n tîm e.e. Cynghorydd Nyrsio neu Gynghorydd Gwybodaeth Iechyd, yn dibynnu ar beth yw'r broblem. Gofynnir cyfres o gwestiynau i chi i asesu'ch anghenion ac yna cewch y cyngor/gwybodaeth gofal iechyd sydd ei angen arnoch neu eich cyfeirio at y gwasanaeth lleol a all eich helpu orau. Ar hyn o bryd mae'r gwasanaeth yn cael ei dreialu mewn ardaloedd GIG 111 Cymru ac mae ar gael 7 diwrnod yr wythnos, rhwng 8.00am a hanner nos.
Cliciwch ar y ddolen ganlynol i gael mwy o wybodaeth ac arweiniad ar sut i lawrlwytho InterpreterNow i'ch cyfrifiadur, tabled neu ffôn smart.
Os ydych chi'n fyddar neu'n drwm eich clyw ac nad ydych chi'n defnyddio BSL neu os oes gennych fynediad at gyfrifiadur, tabled neu ffôn smart, gallwch barhau i gysylltu â GIG 111 Cymru trwyNext Generation Text/Text Relay (a elwid gynt yn Type Talk) trwy ddeialu 18001 111.

Gofynnwch eich Cwestiynau Iechyd

Danfon ymholiad at ein harbenigwyr gwybodaeth iechyd a fydd yn darparu gwybodaeth ddibynadwy i ateb eich ymholiad

Fy Iechyd Ar-lein

My Health Online is a service which enables you to make GP appointments, order repeat prescriptions and update your own personal details online.

Barn Y Cleifion

Ewch i'n tudalen am Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i weld straeon am ein gwasanaeth ambiwlans.