Gwybodaeth beichiogrwydd


Asthma a feichiogrwydd

Sut mae beichiogrwydd yn effeithio ar asthma

Os oes gennych asthma, mae'n anodd rhagweld a fydd eich symptomau asthma yn wahanol yn ystod beichiogrwydd. Bydd symptomau rhai menywod yn gwella, efallai na fydd eraill yn gweld unrhyw newid a bydd rhai yn gweld eu bod yn gwaethygu.

Pwysig

Ewch i weld meddyg teulu, nyrs asthma neu arbenigwr cyn gynted ag y gwyddoch eich bod yn feichiog i gael cyngor ar sut i reoli eich asthma.

Bydd eich bydwraig yn eich cefnogi trwy gydol eich beichiogrwydd, ond bydd eich meddyg teulu, nyrs asthma neu arbenigwr yn parhau i reoli eich gofal asthma.

Rydych hefyd yn fwy tebygol o ddioddef o adlif asid - pan fydd asid stumog yn teithio yn ôl i fyny tuag at y gwddf - wrth feichiog, a all wneud asthma'n waeth.

Ffoniwch eich meddyg teulu, nyrs asthma neu 111 ar unwaith os oes gennych asthma a'ch bod:

 • gan ddefnyddio mwy o'ch lliniarydd nag arfer
 • pesychu a gwichian mwy, yn enwedig gyda'r nos
 • teimlo prinder anadl neu dynn yn eich brest

Gallai unrhyw un o'r rhain olygu bod eich asthma'n gwaethygu ac mae angen ei wirio. Gall eich gweithiwr iechyd proffesiynol adolygu'ch meddyginiaethau a gwneud newidiadau os oes angen.

Ffoniwch 999 os ydych chi'n cael pwl o asthma ac mae unrhyw un o'r rhain yn berthnasol:

 • nid oes gennych eich anadlydd gyda chi
 • rydych chi'n teimlo'n waeth er gwaethaf defnyddio'ch anadlydd
 • nid ydych chi'n teimlo'n well ar ôl cymryd 10 pwff

Peidiwch byth â bod ofn galw am help mewn argyfwng.

Triniaethau asthma a beichiogrwydd

Mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i helpu i reoli'ch cyflwr yn ystod beichiogrwydd, fel:

 • defnyddio anadlydd ataliwr (steroidau) pan gewch beswch neu annwyd - siaradwch â meddyg am ddefnyddio anadlwyr atal yn ystod beichiogrwydd
 • osgoi ysmygu
 • osgoi pethau sy'n sbarduno adweithiau alergaidd i chi - er enghraifft, ffwr anifeiliaid anwes
 • rheoli clefyd y gwair â gwrth-histaminau - siaradwch â meddyg neu fferyllydd am ba wrth-histaminau sy'n ddiogel i'w cymryd yn ystod beichiogrwydd
 • osgoi sbardunau clefyd y gwair, fel torri'r lawnt parhau i wneud
 • ymarfer corff a bwyta diet iach

Ewch i Asthma UK i gael mwy o wybodaeth am asthma a beichiogrwydd neu ffoniwch y llinell gymorth ar 0300 222 5800, ar agor rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.


Last Updated: 17/05/2023 09:51:22
The information on this page has been adapted by NHS Wales from original content supplied by NHS UK NHS website nhs.uk