Canllaw BeichiogrwyddBabanod sâl a cynamserol

Gofal babanod newydd-anedig yn yr ysbyty

Weithiau darperir gofal arbennig i fabanod yn y ward ôl-enedigol gyffredin ac weithiau mewn ardal arbenigol newydd-anedig (newyddenedigol).

Gall cael babi mewn gofal newyddenedigol beri pryder i rieni, ond dylai'r staff sy'n gofalu am eich babi sicrhau eich bod yn derbyn yr holl wybodaeth, cyfathrebu a chefnogaeth sydd eu hangen arnoch.

Nid yw pob ysbyty yn darparu gwasanaethau newyddenedigol arbenigol, felly mae'n bosibl y bydd eich babi yn cael ei drosglwyddo i ysbyty arall os oes angen gofal arbennig arno ef neu hi.

Pam mae angen gofal arbennig ar babanod

Gall babanod gael eu derbyn i wasanaethau newydd-enedigol am nifer o resymau:

  • eu bod yn cael eu geni yn gynnar - un babi mewn pob 13 yn cael ei eni'n gynnar, ac efallai y bydd babanod a anwyd cyn wythnos 34 angen help ychwanegol gyda anadlu, bwydo a chadw'n gynnes
  • eu bod yn fach iawn ac mae ganddynt phwysau geni isel
  • bod ganddynt haint
  • mae gan diabetes ar eu fam
  • mae ganddynt clefyd melyn
  • roedd y genedigaeth yn anodd iawn
  • eu bod yn aros am, neu'n gwella o, llawdriniaeth cymhleth

Cyffwrdd a dal eich babi

Gall yr uned babanod gofal arbennig ymddangos yn rhyfedd ac yn ddryslyd ar y dechrau, yn enwedig os yw'ch babi mewn deorydd neu ar beiriant anadlu. Efallai y bydd tiwbiau a gwifrau ynghlwm wrth eu hwyneb a'u corff hefyd.

Gofynnwch i'r nyrs egluro beth yw pwrpas popeth a dangos i chi sut y gallwch chi fod yn rhan o ofal eich babi. Efallai y gallwch chi newid cewyn eich babi, ei olchi a newid ei ddillad.

Unwaith y bydd stabl eich babi, byddwch chi'n gallu ei dal hi neu ef. Bydd y nyrsys yn gallu'ch helpu chi i fynd â'ch babi allan o'r deorydd a dangos i chi sut i gael cyswllt croen-i-groen.

Bydd eich babi yn elwa'n fawr o gyswllt corfforol â chi. Gallwch chi siarad â'ch babi hefyd - gall hyn helpu'r ddau ohonoch chi.

Dylech olchi'ch dwylo'n ofalus a'u sychu'n drylwyr cyn cyffwrdd â'ch babi.

Bwydo

I ddechrau, gall eich babi fod yn rhy fach neu'n rhy sâl i fwydo ei hun. Gallwch fynegi peth o'ch llaeth y fron, y gellir ei roi i'ch babi trwy diwb.

Mae tiwb mân yn cael ei basio trwy ei drwyn neu ei geg i'r stumog. Ni fydd hyn yn eu brifo.

Siaradwch â bydwraig yn yr ysbyty am sut y gallwch chi fynegi llaeth y fron i'ch babi. Efallai bod gan yr ysbyty bympiau'r fron y gallwch eu defnyddio.

Mae gan laeth y fron fuddion penodol, yn enwedig i fabanod sâl neu gynamserol, gan ei fod wedi'i gyfoethogi â phroteinau (yn benodol gwrthgyrff), brasterau a mwynau.

Os na all eich babi gael eich llaeth y fron i ddechrau, gellir rhewi'r llaeth a'i roi iddo pan fydd yn barod.

Pan ewch adref, gallwch fynegi llaeth i'r nyrsys ei roi tra byddwch i ffwrdd. Nid oes angen poeni am faint o laeth rydych chi'n ei gynhyrchu - mae pob tamaid yn helpu'ch babi.

Deoryddion

Mae babanod sy'n fach iawn yn cael eu nyrsio mewn deoryddion yn hytrach na cotiau, er mwyn cadw'n gynnes. Gallwch barhau i gael llawer o gysylltiad â'ch babi.

Mae rhai deoryddion yn agored, ond os nad yw deor eich babi yn agored, gallwch roi eich dwylo drwy'r tyllau yn ochr y deorydd i cyffwrdd eich babi.

Babanod newydd-anedig gyda chlefyd melyn

Mae clefyd melyn mewn babanod newydd-anedig yn gyffredin oherwydd nad yw eu hafonydd wedi'u datblygu'n llawn. Bydd y clefyd melyn yn gwneud i'w croen a gwyn eu llygaid edrych ychydig yn felyn.

Gellir trin babanod â chlefyd melyn difrifol â therapi ysgafn (ffototherapi). Mae'r babi wedi'i ddadwisgo a'i roi o dan olau llachar iawn, fel arfer gyda padiau llygaid meddal neu flwch arbennig dros ei ben i amddiffyn ei lygaid.

Mae'r golau arbennig yn helpu i chwalu'r cemegyn sy'n achosi clefyd melyn. Efallai y bydd yn bosibl i'ch babi gael ffototherapi wrth eich gwely yn y ward ôl-enedigol felly does dim rhaid i chi gael eich gwahanu.

Gall triniaeth ysgafn barhau am sawl diwrnod, gyda seibiannau am borthiant, cyn i'r clefyd melyn glirio. Weithiau, os bydd y clefyd melyn yn gwaethygu, efallai y bydd angen trallwysiad gwaed ar eich babi. Nid yw hyn yn gyffredin.

Mae rhai babanod yn cael clefyd melyn oherwydd clefyd yr afu ac mae angen triniaeth wahanol arnynt. Prawf gwaed sy'n gwirio am glefyd yr afu cyn cychwyn ffototherapi.

Babanod sydd â clefyd melyn dros pythefnos

Mae llawer o fabanod yn cael clefyd melyn am hyd at pythefnos ar ôl yr enedigaeth. Gall clefyd melyn bara hyd at dair wythnos mewn babanod cynamserol.

Mae'n fwy cyffredin mewn babanod sy'n bwydo o'r fron ac nid yw'n gwneud unrhyw niwed. Nid yw'n rheswm i roi'r gorau i fwydo ar y fron.

Mae'n bwysig gweld eich meddyg o fewn diwrnod neu ddau os yw'ch babi yn dal efo clefyd melyn ar ôl pythefnos, yn enwedig os yw ei baw yn wyn fel sialc. Gall hyn nodi problem afu.

Bydd prawf gwaed yn gwahaniaethu rhwng clefyd melyn a fydd yn diflannu ar ei ben ei hun, neu glefyd melyn a allai fod angen triniaeth frys.

Babanod sydd ag anableddau

Os yw'ch babi yn anabl, siaradwch â phobl am sut rydych chi'n teimlo, yn ogystal ag am iechyd a dyfodol eich babi.

Gall eich meddyg teulu, meddyg ar gyfer babanod newydd-anedig (neonatolegydd), meddyg plant (pediatregydd) neu'ch ymwelydd iechyd i gyd eich helpu chi.

Gall y sefydliadau a restrir yma gynnig help a chyngor:

Gall siarad â rheini eraill sydd a phrofion tebyg yn aml yn cymorth effeithiol.

Pryderon ac esboniadau

Dylai staff ysbytai egluro pa fath o driniaeth y mae eich babi yn cael a pham. Os nad ydyn nhw'n dweud wrthych chi, gofynnwch iddyn nhw.

Mae'n bwysig eich bod chi'n deall beth sy'n digwydd fel y gallwch chi weithio gyda'ch gilydd i sicrhau bod eich babi yn cael y gofal gorau posib.

Mae angen eich caniatâd ar rai triniaethau i fynd ymlaen, a bydd y meddygon yn trafod hyn gyda chi.

Mae'n naturiol teimlo'n bryderus os oes angen gofal arbennig ar eich babi. Siaradwch am unrhyw ofnau neu bryderon gyda staff yr ysbyty. Yn aml mae gan ysbytai eu gwasanaethau cwnsela neu gymorth eu hunain, ac mae nifer o elusennau yn rhedeg gwasanaethau cymorth a chyngor.

Dylai'r neonatolegydd ymgynghorol neu'r pediatregydd drefnu i'ch gweld, ond gallwch hefyd ofyn am apwyntiad ar unrhyw adeg os dymunwch.

Efallai y bydd gweithiwr cymdeithasol yr ysbyty yn gallu helpu gyda materion ymarferol, fel costau teithio neu help gyda gofalu am blant.

Mae gan yr elusen Bliss wybodaeth a chefnogaeth i rieni babanod sy'n derbyn gofal mewn uned newyddenedigol. Gallwch ddarganfod mwy yn:


Last Updated: 04/08/2021 11:21:29
The information on this page has been adapted by NHS Wales from original content supplied by NHS UK NHS website nhs.uk