Gwybodaeth beichiogrwydd


Paciwch eich Bag

Beth fydd angen arnoch ar gyfer esgor a genedigaeth

Paratowch ychydig o bethau yn barod o leiaf 3 wythnos cyn eich dyddiad dyledus.

I chi'ch hun, mae'n debyg y byddwch chi eisiau pacio:

 • eich cynllun geni a'ch nodiadau ysbyty
 • rhywbeth rhydd a chyffyrddus i'w wisgo yn ystod esgor nad yw'n eich rhwystro rhag symud o gwmpas nac yn eich gwneud chi'n rhy boeth
 • 3 newid o ddillad rhydd, cyfforddus
 • 2 neu 3 bras cyfforddus a chefnogol, gan gynnwys bras nyrsio os ydych chi'n bwriadu bwydo ar y fron - cofiwch, bydd eich bronnau'n llawer mwy na'r arfer
 • padiau'r fron
 • 2 becyn o badiau misglwyf neu famolaeth uwch-amsugnol
 • 5 neu 6 pâr o gurwyr - efallai yr hoffech ddod â rhai tafladwy
 • eich bag golchi gyda brws dannedd, brws gwallt, gwlanen, sebon, balm gwefus, diaroglydd, cysylltiadau gwallt a deunyddiau ymolchi eraill
 • tyweli
 • pethau i'ch helpu chi i basio'r amser ac ymlacio - er enghraifft, llyfrau, cylchgronau, cerddoriaeth neu bodlediadau
 •  ffan neu chwistrell ddŵr i'ch oeri
 •  nosweithiau neu gopaon sy'n agor i'r blaen neu'n llac os ydych chi'n mynd i fwydo ar y fron
 • gwis nos a sliperi
 • byrbrydau a diodydd iach
 • gobenyddion ychwanegol
 • peiriant TENS os ydych chi'n bwriadu defnyddio un
 • unrhyw feddyginiaethau rydych chi'n eu cymryd

Ar gyfer y babi, efallai yr hoffech chi bacio:

 • bodysuits, festiau a siwtiau cysgu
 • gwisg ar gyfer mynd adref yn
 • het, mittens crafu a sanau neu fŵtis
 • digon o gewynnau
 • siôl neu flanced
 • sgwariau neu bibiau mwslin
 • sedd car ar gyfer y daith adref

Genedigaethau cartref

Os ydych chi'n bwriadu rhoi genedigaeth gartref, trafodwch eich cynlluniau a'r hyn sydd angen i chi ei baratoi gyda'ch bydwraig. Meddyliwch ble yn eich cartref rydych chi am roi genedigaeth.

Mae'n debygol y bydd angen:

 • dillad gwely glân a thyweli
 • dillad (gan gynnwys het) a chewynnau ar gyfer y babi
 • 2 becyn o badiau misglwyf neu famolaeth uwch-amsugnol

Hyd yn oed os ydych chi'n bwriadu cael eich babi gartref, dylech bacio rhai pethau rhag ofn y bydd angen i chi fynd i'r ysbyty ar unrhyw adeg.

Paratowch

Pan ddewch adref, ni fyddwch am wneud llawer mwy na gorffwys a gofalu am eich babi, felly gwnewch gymaint o gynllunio ag y gallwch ymlaen llaw.

Os gallwch chi, prynwch lawer o eitemau sylfaenol fel papur toiled, tyweli misglwyf a chewynnau ymlaen llaw.

Os oes gennych rewgell, fe allech chi goginio rhai prydau ymlaen llaw a'u rhewi.

Trafnidiaeth

Fe ddylech chi gynllunio sut y byddwch chi'n cyrraedd yr ysbyty neu'r uned fydwreigiaeth oherwydd efallai y bydd angen i chi fynd yno ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos.

Os ydych chi'n bwriadu mynd mewn car, gwnewch yn siŵr ei fod yn rhedeg yn dda a bod digon o betrol yn y tanc bob amser.

Os yw rhywun arall wedi dweud y byddan nhw'n mynd â chi, gwnewch drefniant arall rhag ofn nad ydyn nhw ar gael.


Last Updated: 12/07/2023 11:19:33
The information on this page has been adapted by NHS Wales from original content supplied by NHS UK NHS website nhs.uk